Samferdslepolitikarane i Sogn og Fjordane skal ta stilling til den svært omstridde saka i neste veke, etter at ho blei utsett då ho skulle opp før jul.

Tide vann anbodet på å drive båtrutene mellom Bergen og Sogn og Fjordane, og tek over drifta av nordfjord— og sognebåten frå 1. mai. Fjord1 har i etterkant av nederlaget søkt om å få drive ei sommarrute mellom Bergen og Flåm. Ruta, som Fjord1 vil drive utan tilskot, blir spesielt retta inn mot den store turisttrafikken på Sognefjorden.

To modellar

Selskapet har skissert to modellar for turistruta. Felles for begge er stopp på dei typiske turiststadene Balestrand, Fjærland og Flåm. I den eine modellen er det også lagt opp til å stoppe i Eivindvik på veg frå Bergen. Dei to ruteopplegga har begge avgang frå Bergen om morgonen med retur frå Flåm om ettermiddagen, om enn til noko ulikt tidspunkt.

Medan reiselivsnæringa langs Sognefjorden har applaudert intitiativet frå Fjord1, har Tide sett seg på bakbeina. Før jul varsla dei erstatningskrav, same kva svar som kjem på Fjord1s turistrutesøknad.- Søknaden om ei parallell rute har skapt så mykje uro og uvisse i marknaden at det kan skade ruta vi har fått konsesjon på å drive frå mai, sa adm.dir. Ivan Fossen i selskapet.

Einerådande?

Svaret frå Fjord1 var at Sogn og Fjordane fylkeskommune gav konsesjon til ei rekkje nye aktørar som etablerte seg med turistruter på Sognefjorden i den tida Fjord1 dreiv hurtigbåtsambanda. Dei ventar no likebehandling.

Men får fylkesdirektøren for samferdsle gjennomslag hos politikarane, blir Tide einerådande på båtruter mellom Bergen og Indre Sogn.

  • Tilbodet frå Fjord1 vil, slik vi ser det, mest truleg ta passasjerar frå det eksisterande tilbodet. Turistane er ein viktig del av passasjergrunnlaget, noko som er til gode for lokalbefolkninga og fylkeskommunen. Det verkar samfunnsøkonomisk lite rasjonelt å ha to båtar som går nesten samtidig til om lag dei same stoppestadane, og som lang på veg vil treffe same publikum. Miljømessige omsyn talar også mot at det skal gå to båtar, heiter det i tilrådinga.

Fylkesdirektøren avviser også at eit avslag vil vere i strid med reglane om fri tenesteyting på sjøen. Retten til fri tenesteyting kan innskrenkast når dette er nødvendig for å sikre skikkelege transporttenester for alle, noko som kan skje dersom det kjem til å gå to så godt som parallelle ruter.