— Dette er den viktigaste saka i lønsoppgjeret, fordi den har så langsiktige irreversible konsekvensar, seier Jan Davidsen, som leiar det største forbundet i LO, Fagforbundet.

Saka han snakkar om er LOs krav om at innleigde arbeidstakarar skal bli omfatta av dei same tariffavtalane som dei fast tilsette på arbeidsplassen dei er leigde inn.

Steile frontar

I eit intervju i fredagens BT avviser NHO-sjef John G. Bernander heile kravet.

- Vi har vore positive til at vikarbyrådirektivet blir implementert i norsk rett, men vi har vore klare motstandarar av dei særskilde tiltaka regjeringa legg opp til i tillegg til vikarbyrådirektivet. Vi stiller oss faktisk tvilande til om dei har rettsleg høve til å stille slike krav. Då seier det seg sjølv at vi ikkje har tenkt å føre den typen avgrensingar inn i tariffavtalane, seier Bernander.

Det er nettopp å innføre slike avgrensingar Fellesforbundet no prøver å få til i årets lønsoppgjer, når dei krev at tariffavtalane òg skal gjelde innleigde arbeidstakarar.

Vil hindre dumping

Målet til LO er å bremse bruken av innleige, og hindre at bedriftene kan dumpe lønningane ved å leige inn folk på lågare løn enn dei som jobbar fast i bedriftene. Kravet fekk ny aktualitet då LO tidlegare i år tapte kampen om å hindre innføringa av EUs vikarbyrådirektiv i Noreg.

Fellesforbundet (LO) og motparten Norsk Industri (NHO) har frist til laurdag klokka 24 til å bli samde om ein ny tariffavtale. Blir dei ikkje samde går 29.000 industriarbeidarar ut i streik frå søndags morgon.

Det er liten tvil om at kravet står svært sterkt òg i Fellesforbundet. Dei mobiliserte til store demonstrasjonar tidlegare i år, mot vikarbyrådirektivet, som dei fryktar vil gjere det lettare å erstatte fast tilsette med innleigde. Ei ringjerunde avisa Klassekampen har gjort, viser at dei største avdelingane i forbundet reknar dette som det viktigaste kravet i årets lønsoppgjer.

Storstreik?

Men går Fellesforbundet til streik, er det berre bli byrjinga. For innleige-kravet er eit hovudkrav for svært mange av fagforbunda som skal forhandle ferdig i vekene framover. Allereie tysdag morgon kan det bli streik for byggfaga, som omfattar 18.500 arbeidarar.

Jan Davidsen skal forhandle fram til 1. mai, på venger av sine 325.000 medlemmer i offentleg sektor. Han seier dei vil følgje etter viss Fellesforbundet går til streik på denne saka.

— Ja, eg reknar ikkje med at vi vil få det lettare med å få gjennomslag, så då vil vi følgje etter, seier han.

I tillegg til LO har òg alle hovudorganisasjonane, med unntak for Akademikerne, sagt nei til vikarbyrådirektivet.