I et brev til rektor og styre ved NHH skriver 14 av høyskolens professorer at de frykter «en vedvarende tillitskrise mellom de som har styrt og kontrollert reorganiseringen og store grupper av faglig og administrativt ansatte».

Brevet ble behandlet i et styremøte onsdag. Møtet var ferdig i 16-tiden. Styreleder og rektor Jan I. Haaland er ordknapp.

— Var det et vanskelig møte?

— Vi hadde en grundig drøfting. Dette var bare en av mange saker, sier han og viser for øvrig til en melding styret har publisert på hjemmesiden i kveld.

« Styret tar arbeidsmiljøsituasjonen ved NHH alvorlig. Vi har respekt for at det er ulike syn på hva som er NHHs utfordringer og har forståelse for at situasjonen er krevende for NHHs medarbeidere», heter det i uttalelsen.

«Styret gir sin tilslutning til handlingsplanen som ble lagt frem i styremøtet 13. februar 2013 og ber om at denne settes i verk snarest. Styret har tillit til at ledere og medarbeidere ved NHH sammen bidrar konstruktivt til å sette tiltaksplanen i verk og finne gode løsninger for NHH», skriver styret.

Les hele uttalelsen her

Tiltaksplan

Bakgrunnen for striden skal være en reorganisering av administrasjonen som skal ha pågått siden høsten 2011. Prosessen skal det siste året ha utløst flere bekymringsmeldinger fra fagforeninger, faglige ledere, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Hovedverneombud Rolf Jens Brunstad, som også er professor i samfunnsøkonomi, skriver i en protokolltilførsel etter møtet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved NHH forrige mandag at konfliktnivået den siste tiden har eskalert ytterligere.

På styremøtet skal styret ta stilling til et forslag fra rektor Jan I Haaland og direktør Ole Hope med tittel «Tiltaksplan for bedring av samarbeidsrelasjoner og arbeidsmiljø ved NHH».Da forslaget til tiltaksplan ble drøftet i AMU var det flere medlemmer som ikke ville gi det sin tilslutning, blant dem Brunstad.

I protokolltilførselen skriver Brunstad at forslaget er utilstrekkelig. «Det er uklart formulert, og synes mellom linjene å legge ansvaret for den oppståtte situasjonen på de ansatte uten at det også pekes på mangler ved ledelsens evne og vilje til å lytte til berettiget kritikk og fornuftige innvendinger», skriver han.

Han reagerer også på at saksdokumentene ikke skal ha blitt sendt tidsnok til å gjøre tilstrekkelige forberedelser.

— Forundret

— Jeg ønsker ikke å si noe mer om situasjonen enn det jeg har skrevet i brevet. Men jeg er meget forbauset over at ledelsen har valgt å legge dokumentene om denne konflikten ut på nettet. De tidligere bekymringsmeldingene har alle vært unntatt offentlighet, sier Brunstad.

Finansprofessor Thore Johnsen, som er blant de 14 som har underskrevet brevet, ønsker å avdramatisere situasjonen.

— Det er ingen krise ved NHH. Derfor mener jeg det er uheldig og unødvendig at dette har kommet ut nå, samme dag som styret skal behandle tiltaksplanen, som etter min mening kan bidra til at prosessen kommer inn i et bedre spor, sier Johnsen.

Evaluering

I brevet sitt ber professorene om at en evaluering av prosessen rundt omorganiseringen blir iverksatt raskt, og at det er viktig at den gjennomføres av eksterne fagpersoner.

«Dersom en slik evaluering ikke gjennomføres, tror vi det kan bety en vedvarende tillitskrise», skriver de.

I den foreslåtte tiltaksplanen fra rektor og adm.direktør er evaluering av omorganiseringsprosessen ett av de prioriterte tiltakene som skal gjøres den nærmeste tiden.

Diskuter saken under:

I TRØBBEL: 14 av NHHs professorer skriver i brev til rektor Jan I. Haaland at de frykter vedvarende tillitskrise hvis ikke han griper aktivt inn.