Knappe 400 millionar kroner kosta varmekraftverket på Mongstad oljeraffineriet i kraftverket sitt første heile driftsår i fjor.

Gasskraftverket blei bygd for å forsyne raffineriet med varme og samstundes sende elektrisk kraft ut på nettet. Men allereie før verket kom i drift blei det klart at varmebehovet hos raffineriet ikkje blei så stort som planlagt, og kraftverket går i dag for halv maskin.

Statoil varsla alt i 2010 at selskapet ikkje trengde alle varmen gasskraftverket kunne produsere. Sidan det ikkje er andre moglege kundar enn raffineriet i området, kan ikkje kraftverket produsere elektrisitet for fullt utan å fyre for kråkene.

Tap for raffineriet

Danske Dong Energy driv kraftverket, men ein avtale gjer at det er raffineriet, Mongstad Refining DA, som må bere mykje av risikoen knytt til utviklinga i prisen på gass til å drive kraftverket, og prisen på varme og elektrisk kraft som blir levert frå kraftverket.

Den avtalen slo ikkje ut til raffineriet sin fordel i 2011.

Årsmeldinga til Mongstad Refining 2011, som er registrert i reknskapsregisteret i dag, viser at kostnadene auka frå 2,4 til 2,9 milliardar kroner frå 2010 til 2011.

I underkant av 400 millionar av kostnadsauken skriv seg frå avtalen med kraftverket, ifølgje Arne Sigve Nylund. Han er leiar for Statoil sine landanlegg, mellom dei det kriseråka oljeraffineriet på Mongstad.

Verste nokon sinne

— Driftsresultatet i 2011 er det dårlegaste Mongstad har hatt nokon sinne, seier Nylund.

Raffineriet fekk eit driftsunderskot på 4,7 milliardar kroner i fjor. 3,1 milliardar skuldast ei ekstraordinær nedskriving av verdien av anlegget, fordi Statoil meiner anlegget er mindre verdt på grunn av låg lønsemd i raffineribransjen framover.

Men sjølv utan den ekstraordinære nedskrivinga er det snakk om eit driftsunderskot på nesten 1,6 milliardar kroner i 2011. Tilsvarande tal for 2010 var 657 millionar kroner.

Statoil sitt mål er å kutte kostnadene for raffineriet med ein halv milliard kroner årleg innan 2014, samanlikna med 2009. Tilsvarande skal inntektene opp med 430 millionar kroner.

Nylund seier Statoil ikkje angrar på kraftverket. Mellom anna har varmeleveransane frå kraftverket gjort drifta av raffineriet meir stabil.

— Det var ei rett investering på det tidspunktet då avgjerda blei teken, seier Nylund.

For mykje varme

Straumen frå kraftverket på Mongstad skal brukast til å elektrifisere Troll-anlegga til havs og lands, og det som blir til overs skal sendast ut på nettet og seljast. Ved full drift vil elektrisitetsproduksjonen vere 2,3 TWh i året.

På grunn av CO2-utsleppa har gasskraftverket på Mongstad har vore omstridd frå Statoil søkte om å få byggje i 2005.

Regjeringa Stoltenberg enda opp med eit kompromiss der Statoil fekk ja til å byggje, mot at det samstundes vart bygd eit fullskala reinse— og fangstanlegg for CO2 for utslepp frå raffineriet, gasskraftverket og testanlegget for CO2-reinsing. Avgjerda om å byggje eit reinse- og fangstanlegg for CO2 er utsett til 2016.