Aksjonærane i Heggen Møbelfabrikk AS meiner skatteoppkrevjaren må ta ansvar for at verksemda gjekk konkurs i jubileumsåret 2009, og går no til millionsøksmål mot skatteoppkrevjaren i Eid kommune. Det var i 2009, hundre år etter at familieverksemda vart stifta, at konkursen var eit faktum. Verksemda sysselsette eit titals personar på slutten.

Krev nesten fire mill.

Det var punktum for eit lite stykke norsk industrihistorie då Heggen Møbelfabrikk for vel tre år sidan gjekk konkurs etter eit skatte— og avgiftskrav. Denne veka stillte dei tidlegare eigarane i Fjordane tingrett med sitt krav. I spissen for søksmålet står Jarle Heggen, barnebarn av stiftaren frå 1909, Paul Heggen.

Jarle Heggen aleine krev 2,9 millionar kroner i erstatning, medan kravet frå dei tre andre samla er på litt over ein million kroner.

Saksøkjarane meiner dei er påført eit stort økonomisk tap som følgje av aktlaus sakshandsaming hjå skatteopkrevjaren i forkant av konkursopninga i Heggen Møbelfabrikk AS.

- Villeiande og uforsvarleg

— Det er gjeve villeiande opplysningar og brukt uforsvarleg lang tid på å gje naudsynte avklaringar omkring skattekravet, skriv advokaten deira, Jarle Gjengedal, i brev til Fjordane tingrett.

Gjengedal påpeikar at dersom sakshandsaminga hadde vore innanfor dei krav som rimeleg kan stillast, hadde heile konkursen vore unngått ved at eigarane kunne fått ordna med naudsynt finansiering i tide.

— Saksøkarane har blitt påført eit økonomisk tap ved at Heggen Møbelfabrikk gjekk konkurs, og det er årsakssamanheng mellom sakshandsaminga og det økonomiske tapet dei har hatt, skriv advokaten.

Saksøkjarane meiner altså at det kommunale skattekontoret ikkje avklarte storleiken på skattekravet raskt nok.

- Vanleg skattesak

Dette er motpartens representant, advokat Stig J. Harris, totalt usamd i.

— Saka har vore handsama på vanleg måte i samsvar med gjeldande lover og dei instruksane som gjeld for skatteoppkrevjaren, skriv Harris.

Han tilbakeviser at Eid skatteoppkrevjarkontor har gjeve villeiande opplysningar eller brukt uforsvarleg lang tid på sakshandsaminga – eller på nokon annan måte har opptredd erstatningsbetinga aktlaust.

— Tvert imot har motparten fått naudsynt avklaring både munnleg og skriftleg om dei skatte- og avgiftskrava som låg til grunn for konkurskravet, skriv Harris. Han hevdar årsaka til konkursen var at Heggen Møbelfabrikk ikkje gjorde opp rettmessige krav på forfalt skatt og avgift, og selskapets økonomiske situasjon slik den fremstod då konkursen vart opna.

Stillte ingen garanti

Kravet som førte til konkursen skal ha vore på til saman 1.691.909 kroner i skuldig meirverdiavgift og skatt.

Av dette skal rundt 1,4 millionar kroner ha vore uomtvista partane imellom, og skatteoppkrevjar Ole Starheim forklarte i retten at konkursen kunne vore unngått dersom denne delen av kravet var blitt dekka inn.

— Dette formidla vi til Heggen i forkant av det rettslege konkursmøtet. Hadde vi fått bankgaranti for det uomtvista beløpet, ville nok dette gått i orden. Men dei stilte ikkje med slik garanti, og det overraska meg den gongen, sa Starheim i si partsforklaring.

Saksøkjarane har ikkje ønskt å uttale seg til Bergens Tidende, korkje direkte eller gjennom sin advokat.

Rettsforhandlingane blei avslutta i går ettermiddag.