Nedskriving av verdien av laks i sjøen på grunn av prisfallpå laks, med 544 millionar kroner, gjer at Lerøy Seafood får eit underskot førskatt på 103 millionar kroner i andre kvartal.

For storaksjonæren AustevollSeafood gjer nedskrivinga at resultat i andre kvartal blir redusert frå 427millionar ifjor til 89 millionar kroner i andre kvartal i år.

Nesten halvparten av laksen ifrå Lerøy Seafood i andrekvartal vart seld på faste kontrakter, til høgare prisar enn oppdrettarane fekki spotmarkedet.

Det dempa verknaden av prisfallet på laks for Lerøy Seafood ogstoraksjonæren Austevol Seafood.

Også i andre halvår vil sal av laks på fastekontrakter sikre at selskapa kjem til å tene betre på laksen enn dagens pris ispotmarknaden tilseier. Selskapa ventar auke vekst i tilbodet av laks enndet som har vore dei siste åra, men trur lågar prisar vil få etterspørselen tilå auke.

Andelen av inntekter frå Austevoll Seafood sitt eigarskap i LerøySeafood Group utgjer over fire milliardar kroner i første halvår.

Austevoll Seafood 2011    2010  
Driftsinntekter 6600 5911  
Driftsresultat  666    1040  
Resultat førskatt 610 1014  
Lerøy Seafood Group 2011 2010  
Driftsinntekter 4622 4049  
Driftsresultat  392  825  
Resultat førskatt 393 865  

* Tal i millionar kroner