I en ny lekkasje fra den kommende NTP varsler regjeringen storsatsing på utbygging av kollektivtilbudet i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Totalt loves det 16,9 milliarder friske kroner til prosjektet de neste ti årene. Tar en med det som gis i dag, betyr det 26,1 milliarder kroner til kollektivsatsing de neste ti årene.

— Alle vet at Bergen ikke kan overleve uten en grundig satsing på kollektivtrafikken, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun og SV-leder Audun Lysbakken fikk æren av å lekke den virkelig store nyheten fra Nasjonal Transportplan (NTP), som presenteres 12. april.

Egen pott til Bybanen

De såkalte bymiljøavtalene skal erstatte de eksisterende belønningsordningene for kollektivtrafikk. Staten, fylkeskommunene og kommunene skal forhandle og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en bymiljøavtale.

Bymiljøavtalene skal inneholde sikre økt kollektivandel, og øke andelene innbyggere som velger sykkel eller føtter som transportmiddel. I tillegg forventer regjeringen tiltak for å redusere bilbruken og en «arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport», som det heter i planen.

Ingen vet pr. dags dato hvordan disse bymiljøavtalene vil slå ut på fordelingen av de 26,1 milliardene, men tar en utgangspunkt i regjeringens egne befolkningstall for de fire regionene blir fordelingen som følger:

Oslo: 14,3 milliarder kroner

Bergen: 5,0 milliarder kroner

Trondheim: 3,5 milliarder kroner

Stavanger/Sandnes: 3,3 milliarder kroner.

— Har vært lydhør

Det gjenstår å se om løftene blir fulgt opp med konkret handling. men det er likevel ingen tvil om at lekkasjen fra regjeringen er gode nyheter for Bybanens forkjempere. Sentrale politikere i Bergen kommune opplyser at med traseen til Åsane vil være sikret med 50 prosent statlig andel. I en fersk rapport fra Bybanens prosjektgruppe anslås denne kostnaden til et sted mellom 5.9 og 6,7 milliarder kroner, avhengig av hvilken trasé som blir valgt. I tillegg har en i disse dager inne en bompengesøknad på byggetrinn tre til Flesland. Den stubben er kostnadsberegnet til cirka 3,5 milliarder kroner.

Med fem milliarder mulige statlige kroner på vei, betyr det at finansieringen til Åsane trolig er i boks.

— Dette er positivt og spennende. Jeg er selvfølgelig spent på å se hele bildet. Det gjør vi jo først når NTP foreligger, men jeg opplever at regjeringen med dette har vært lydhør overfor signalene de har fått fra oss, sier Filip Rygg (KrF), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen.

Langsiktig satsing

Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte til T-bane i Oslo, bybane i Bergen, høykvalitets kollektivtilbud på Jæren og høykvalitets busstilbud i Trondheim.

Pengene kommer på toppen av det som allerede ligger inne i belønningsordningen for kollektivtrafikk, tiltak for syklister og fotgjengere, samt store investeringer innen vei og jernbane (totalt 9,2 milliarder for de fire store byområdene). Totalt lover regjeringen 26,1 milliarder kroner til storbyenes kollektiv og miljøsatsing de neste ti årene.

GLADLEKKASJE: SV-leder Audun Lysbakken og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk gleden av å lekke nyheten om milliarder til kollektivutbygging blant annet i Bergen.

I Bergen har det vært et tverrpolitisk krav at Bybanen måtte få en egen pott. Nå blir de hørt. Nyheten fra de rødgrønne blir tatt godt imot i det borgerlige byrådet i Bergen.Avtalene skal ha en tidshorisont på 10–20 år, med rullering hvert fjerde år.

— Vi har etterlyst langsiktighet og forutsigbarhet. Dette er helt i tråd med det vi og de andre storbyregionene har ønsket, sier Filip Rygg.

Hvem får hva?

Først når forhandlingene er ferdige, vet vi hvor mye som går til den enkelte byregion. Midlene skal prioriteres "der det vil gi best måloppnåelse i henhold til nasjonale mål", som det heter fra regjeringen. I praksis betyr det en fortsettelse av linjen fra dagens ordning med belønningsmidler for kollektivtrafikken.

Det innebærer at bilrestriktive tiltak, som køprising, høye bompengesatser og begrensning av parkeringsplasser, vil gi mer penger i kassen. Utbygging av kollektivtilbudet, økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, flere og bedre gang- og sykkelveier skal premieres.

Bompenger ikke nok

For bergensregionens del er det ikke minst utbyggingen av Bybanen som skriker etter penger. Når byggetrinn tre til Flesland står ferdig sommeren 2016, har Bergen allerede brukt alle bompengene frem til 2025. Da er bompengene økt fra 15 til 25 kroner for enkeltpasseringer. Statens andel i dette byggetrinnet er på rundt 10 prosent.

Når Bybanen forlenges nordover, trengs statlige midler i en helt annen størrelsesorden. Linjen til Åsane har et grovt prisanslag på seks milliarder kroner.

— I løpet av noen få år bør vi få 3–4 milliarder for å få Åsane på plass. Bybanen til Åsane er helt avhengig av en vesentlig høyere statlig andel enn det vi har hatt i alle de tre byggetrinnene for Bybanen så langt, sier Filip Rygg.

I tillegg til bybaneutbyggingen kommer blant annet storsatsing på gang- og sykkelveier samt Sotrasambandet. Det er mer enn nok å bruke penger på. Selv om regjeringen med dette sprer optimisme i byrådet, er det også en politisk utfordring til de bergenske folkevalgte, for pengene skal fordeles i konkurranse mellom de fire byregionene.

— Det er alltid en fare for at Oslo stikker av med store deler av pengene, men i dag kan vi ikke være noe annet enn positive til det som er lagt frem. sier Rygg.