Fredag 8. april skulle en operatør utføre feilsøking på en brannkanon på helikopeterdekket på Oseberg A-feltet. Isteden ble feil knapp, til safedekk, trykket ned.

Tastefeilen førte til at 1700 liter av brannslukkingsmiddelet Arctic Foam 203 AFFF ble sluppet ut i sjøen.

Dette fremkommer av Statoils varslingsbrev til Petroleumstilsynet.

Miljøfarlig kjemikalie

Ifølge Miljøstatus.no er omkring 0,5 prosent av kjemikaliene som brukes offshore akutt giftige. De kan oppkonsentreres i næringskjeden og brytes svært langsomt ned.

I denne gruppen kommer miljøfarlige stoffer med perfluoralkylert forbindelse (PFAS), som utgjør ca. 3 prosent av brannslukningsskummet som Oseberg slapp ut i sjøen utenfor Bergen.

Den lille andelen er et betydelig utslipp av miljøfarlige stoffer, i følge Klima— og forurensingsdirektoratet (Klif).

— Utslippet av svart kjemikalie kan være ca. 54 kg i dette tilfellet, og altså betydelig, sier Anne-Grethe Kolstad, sjefingeniør i Klif, til Aftenposten.no.

Kjemikalier deles inn i fire farekategorier: Svart, rød, gul og grønn. I svart kategori kommer kjemikalier som er svært farlige for miljøet, og som ofte står på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste.

Har sluppet ut før

Ola Anders Skauby i Statoil.
KIM LALAND, STATOIL

Klif har flere ganger tidligere rettet en pekefinger mot Statoil etter liknende utslipp, og har oppfordret selskapet til å innføre bedre sikkerhetstiltak. I et brev til Statoil fra juni i fjor påpeker Klif at Statoil ikke har tatt tilstrekkelig lærdom av tidligere tilsvarende hendelser.— På Oseberg var det i 2010 flere tilfeller av relativt store utslipp av brannskum, og det skal være gjennomført tiltak. Vi finner det derfor ekstra skuffende at uhellsutslipp av denne typen skjer igjen akkurat der, og vil vurdere ytterligere oppfølging, sier Kolstad.

Bekymret for utslipp

Klif vurderer miljøkonsekvensen av enkeltutslippet 8. april som liten, men er bekymret over det samlede utslipp av dette stoffet til sjøen.

Det finnes fortsatt ikke erstatningsprodukter for brannslokkemiddelet Arctic Foam 203 AFFF. Derfor er det i følge Klif svært viktig at Statoil og andre offshore-operatører innfører prosedyrer og tekniske tiltak for å minimere utslippene av dette stoffet.

Feil rekkefølge på knapper

Statoil beklager utslippet og lover en gjennomgang av sine prosedyrer.

— Vi skal gå gjennom prosedyrene og se at de er gode nok, og eventuelt forbedre dem, sier sier Ola Anders Skauby, mediekontakt i Statoil.

Det er tre betjeningspaneler på helikopterdekket, der ett panel har knappene i en rekkefølge som er annerledes enn de to andre. Statoil tror at dette kan ha medvirket til uhellet.

Slipper ut under øvelser

Statoil bruker også det miljøfarlige middelet i forbindelse med branntester og brannslukkingstrening. I Statoils årsrapporter om utslipp til Klif har ikke Statoil opplyst om utslipp av beredskapskjemikalium under øvelse, men kun om akuttutslipp. Dette har Klif bedt Statoil om å skjerpe seg på.

- Dere øver også med dette middelet på Oseberg?

— Vi jobber med å redusere mengden utslipp ved trening, men det er for tidlig å konkludere med at total mengde utslipp er redusert, sier Skauby.

Ingen konsekvenser for Statoil

Det er ulovlig å slippe ut kjemikalier i svart kategori - med mindre det er nødvendig av tungtveiende sikkerhetsmessige og tekniske hensyn. I 2009 ble det sluppet ut ca. et tonn kjemikalier i svart kategori, noe som utgjorde 0,002 prosent av det totale kjemikalieutslippet det året.

- Vil utslippet få konsekvenser?

— Det vil ikke få noen ytterligere konsekvenser. Vi ser ingen mulighet til å samle opp dette utslippet, sier Skauby.

Petroleumstilsynet har ennå ikke tatt stilling til konkrete tiltak i saken.

— Det var en ulykkeshendelse, så i utgangspunktet blir det ikke andre konsekvenser enn at vi hjelper selskapet med å utbedre tiltak, sier Inger Anda i Petroleumstilsynet.

Si din mening under!