Miljødirektoratet følger Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet og sier nei til planene om sjødeponi i Førdefjorden.

— Vår vurdering tilsier at innsigelsen mot Nordic Minings planer for gruvedrift i Engebøfjellet bør tas til følge, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Truede arter

Direktoratet gjør det klart at det er hensynet til truede arter i området som veier tungt.

«Tiltak vil kunne få vesentlig negativ effekt for kysttorsk og ål, pigghå og blålange.», skriver direktoratet. Spesielt veier det tungt at de truede artene blålange og pigghå sannsynligvis har gyte og oppvekstområde ved det planlagte deponiet.

— Vår vurdering er at et deponi vil kunne få reell betydning for bestandsutviklingen for disse truede artene. Det er generell kunnskapsmangel om arter og naturtyper i marine områder og derfor vanskelig å gi eksakte vurderinger om effekten av menneskelig påvirkning, sier Hambro.

- En politisk beslutning nå

Miljødirektoratet mener at etablering av sjødeponi i Førdefjorden vil kunne føre til at forvaltningsmålene i naturmangfoldsloven for de fire nevnte artene ikke nås. På grunn av usikkerheten knyttet til effektene for rødlistede arter, mener de føre var-prinsippet i loven bør tillegges vekt.

I pressemeldingen understreker de imidlertid at de ikke har foretatt en fullstendig veiing av miljøhensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn.

— Dette er til syvende og sist en svært vanskelig avveining mellom motstridende interesser som hører hjemme i den endelig politiske sluttbehandling av innsigelsessaken, sier Hambro.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som må gjøre den endelige avveiingen i saken.

- Må lytte til dette

Naturvernforbundet har lenge kjempet mot gruveplanene i Engebøfjellet. Leder Lars Haltbrekken er derfor glad for dagens melding fra Miljødirektoratet.

— Den siste uken har Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet gått ut imot planene. Hvis regjeringen mener alvor med at vi skal være et kunnskapsbasert samfunn, må de lytte til dette og gi beskjed til Nordic Mining om at de ikke kan bruke Førdefjorden som avfallsplass, sier han.

Han mener også at en avveiing mellom miljøhensyn og andre samfunnsmessige hensyn bør føre til samme konklusjon.

— En rekke næringsaktører langs fjorden har også samlet gått ut imot planene. Dette får ikke bare konsekvenser for livet i fjorden, men også for det eksisterende næringslivet som lever av fjorden, sier han.

LES OGSÅ:

Nordic Mining ikke overrasket

I forrige uke holdt Nordic Mining ASA informasjonsmøte om planene, og administrerende direktør Ivar S. Fossum sa etter møtet til NRK Sogn og Fjordane at han ikke var overrasket over at Naturvernforbundet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet var negative.

— Det er jeg ikke overrasket over. De har hatt en veldig prinsipiell holdning mot sjødeponi hele tiden, uttalte han etter møtet.

Det har ikke lykkes BT å få kontakt med Nordic Mining tirsdag.