Leiinga i Statoil har problem med å få viljen sin gjennom i selskapet, ifølgje ein ny rapport frå forskingsinstituttet IRIS. Rapporten er bestilt av Statoil etter pålegg frå Petroleumstilsynet. Han er ein del av granskinga etter gassutblåsinga under Gullfaks C-plattforma våren 2010, og feller ein hard dom over landets største selskap.

Små kongedømer

Etter å ha intervjua 3.500 tilsette i Statoil og ni større underleverandørar konkluderer forskarane at "uformelle nettverk og grupperinger besitter og utøver stor grad av makt i organisasjonen". Desse mange små kongedøma, som forskarane kallar det, reduserer Statoil si evne til å lære, noko forskarane meiner er eit av hovudproblema med tryggleikskulturen i selskapet:

"I en del tilfeller ser ledelsen ut til å være relativt handlingslammet i møtet med disse maktstrukturene, noe vi bl.a. har sett i Gullfaksorganisasjonen", skriv dei vidare i rapporten.

To tolkingar

Fagrådgjevar Karl Kristensen i Bellona meiner rapporten her kan tolkast på to måtar:

– Den eine er at du her har arrogante grupper personar som har så stor tiltru til eigne evner at dei ikkje gidd å halde seg til leiinga. Det andre alternativet er at Statoil har ei formell leiing som manglar den nødvendige kompetansen, og at andre i organisasjonen i frustrasjon må ta skeia i eiga hand, seier han.

Meiner leiinga misforstår

Kristensen har mest tru på den siste forklaringa, og viser til at rapporten kritiserer leiinga, mellom anna for å ha for stor tru på eigne system.

– Dei oppfatta Gullfaks C-uhellet som noko som skuldast feil frå dei tilsette, ikkje systemet. Det viser at dei misforstår, noko som skuldast at Statoil har fått leiarar som manglar teknologisk kunnskap og erfaring, leiarar som har eit mangelfullt verdisyn ut over det økonomiske, seier han.

Den ukontrollerte gassutblåsinga under Gullfaks C-plattforma 19. mai 2010 kunne blitt ei av dei verste ulykkene i norsk oljehistorie, viss gassen hadde teke fyr.

Trur andre må ta grep

Kristensen har likevel ikkje tru på at Statoil-leiinga på eiga hand vil gjere det som er naudsynt for å betre tryggleiken i selskapet.

– Det betyr at nokon utanfrå må ta avgjerslene for dei. Det kan vere ein ekstern aktør som Petroleumstilsynet, som kan gje konkrete pålegg om kva som skal gjennomførast. Eller at eigarane, då tenkjer eg spesielt på staten, legg press på Statoil-leiinga og gjer dei naudsynte utskiftingane i leiargruppa, seier han.

Les meir om saka i dagens BT.