No vil Marine Harvest nytte høvet til å kjøpe seg opp i industrien, og ta seg av ein større del av vidareforedlinga sjølv. Dette vil redusere verknaden av store svingingar i råvareprisen, ifølgje selskapet.

Marine Harvest er det største lakseoppdrettselskapet i verda, og er størst både i Noreg og Chile. Sjukdom og lakselus har krympa lakseproduksjonen kraftig i Chile dei siste åra, noko som er ei viktig årsak til høge lakseprisar. I kvartalsrapporten for første kvartal skriv Marine Harvest om auke i talet på lakselus, og auka bruk av antibiotika i Chile. Det gjer at selskapet vil revurdere planane om kor mykje smolt som skal setjast ut i Chile i andre kvartal.

Marine Harvest, resultat pr. 1 kvartal (tal i millionar kroner)

  2011 2010
Driftsinntekter 3942 3454
Driftsresultat 1052 766
Resultat før skatt 890 798