Det omstridde gasskraftverket skal lage både varme og elektrisitet. Problemet er at det ikkje er marknad for all varmen.

Skal verket produsere elektrisitet for fullt, utan samstundes ha kjøparar av varmen, må mykje energi brukast til å fyre for kråkene. Og dei vil ikkje betale.

Då gir det større gevinst å selje gassen.

Dermed blir kraftverket, som Statoil søkte om å få byggje i 2005, gåande for halv maskin.

Det betyr tapte inntekter på cirka 115 millionar kroner i året, i følgje eit grovt overslag energimeklarselskapet Bergen Energi har gjort for Bergens Tidende.

Statoil taper

Det er danske Dong Energy som byggjer kraftverket, og som skal eige og drive det i 20 år framover. Men det er Statoil som taper på at verket ikkje kan gå for fullt.

Avtalen mellom Dong Energy og Statoil er i praksis ein leigeavtale, der Dong er sikra betaling uavhengig av storleiken på produksjonen.

Det har ikkje noko å seie for Dong Energy om gasskraftverket kjem i full drift seinare enn planlagt, i følgje ein e-post frå selskapet til Bergens Tidende.

Dette betyr at storparten av kostnadene for Statoil er på plass, men ikkje inntektene.

Pressetalskvinne Cathrine Torp i Statoil stadfestar også at redusert drift vil ha økonomiske konsekvensar for Statoil, men skriv ho kan ikkje talfeste konsekvensane.

Bomma på etterspørselen

Gasskraftverket på Mongstad skal levere varme til Statoil sitt raffineri, som ligg vegg i vegg.

Straumen skal brukast til å elektrifisere Troll-anlegga til havs og lands, og det som blir til overs skal sendast ut på nettet og seljast. Ved full drift er elektrisitetsproduksjonen 2,3 TWh i året. I følgje Statoil svarar det til to prosent av den samla elektrisitetsproduksjonen i eit normalår.

Men i vinter sa Statoil at raffineriet ikkje treng all varmen.

— Fordi raffineriet treng mindre damp enn det som først blei lagt til grunn, vil det dei første åra berre bli snakk om vel halv produksjon, sa informasjonsleiar Jon Halstein Tjore ved Statoil Mongstad til Bergens Tidende i februar.

Treng ein tredjepart

Det hjelper heller ikkje på situasjonen at det planlagde fullskala reinseanlegget for CO2 er utsett til uviss tid. Reinsanlegget er ein mogleg brukar av varmen. I følgje Statoil kan utsetjinga påverke når gasskraftverket kjem i full drift.

Gasskraftverket har allereie starta prøvedrift og vil opne vanleg drift seinare i år.

I følgje Jon Halstein Tjore ved Statoil Mongstad vil raffineriet i starten bruke 100 tonn damp i timen, og auke opp til 160 tonn i timen i 2012.

Det svarar til ein varmeproduksjon på cirka 110 MW, mindre enn ein tredjepart av kapasiteten frå kraftverket.

Omstridt

Gasskraftverket på Mongstad har vore omstridd frå første stund på grunn av utsleppa av CO2.

Regjeringa Stoltenberg enda opp med eit kompromiss der Statoil fekk ja til å byggje, mot at det samstundes vart bygd eit fullskala reinse- og fangstanlegg for CO2 for utslepp frå raffineriet, gasskraftverket og testanlegget for CO2-reinsing.

Det fullskala reinseanlegget skulle stå ferdig i 2014.

I starten av mai varsla regjeringa at den utset avgjerda om bygging av fullskala reinseanlegg til 2014.

Det gjer at anlegget neppe står ferdig før i 2018.