Fiskerinasjonane rundt Nordsjøen vart ikkje samde om kven som skulle få fiske kva av den stadig større makrellbestanden.

Forhandlingane i Bergen vart avslutta i dag, fredag.

— Eg hadde i det aller lengste håpa at vi skulle komme fram til ei løysing på fordelingsspørsmålet no, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i ei pressemelding.

Skuldar på Island og Færøyane

I følgje departementet lag Noreg la fram nye posisjonar og strekte seg langt i denne runden.

«Likevel har vi ikkje sett nokon teikn til bevegelse frå Island og Færøyane», skriv departementet

— Eg er svært skuffa. Alle partar må vise fleksibilitet om vi skal få på plass ein avtale i ei slik vanskeleg sak. Island og Færøyane kan ikkje vente at dei skal få full utteljing for sine krav. Det norske tilbodet var svært generøst samanlikna med utbreiinga og vandringsmønsteret til makrellen, seier fiskeriminister Aspaker.

Noreg og EU vil no forhandle åleine, noko som vil skje i Oslo den andre veka i februar.

- Fiskar alt dei kan

Ann Kristin Westberg, som leia den norske delegasjonen i forhandlngane, er ikkje uventa òg skuffa:

— Vi var så nær, men Island og Færøyene ville ikkje fire ein millimeter,

— Kva gjekk usemjaut på?

— Det erandeler som er det største problemet. Men det er òg usemje om storleiken påtotalkvoten. Vi har litt ulike syn på kva som er rett.

— Kva blirkonsekvensen av at forhandlingane ikkje førte fram?

— I verste fallmå Noreg og EU nok ein gong gjere ein bilateral avtale.

— Kva blirkonsekvensen for makrellbestanden?

— Makrellbestandentåler det vel, men eg trur ikkje vi får ei optimal utnytting avbestanden.

— Kva betyrfråvær av ein avtale for kvotane?

— Island ogFærøyane har dei siste åra hatt så høge kvoter at dei i praksis har fiska såmykje dei får tak i. No vil dei truleg fortsette å setje sine eigne kvoter,

— Kva blirkonsekvensen for norske kvotar?

— Det veit egikkje enno, for vi skal no truleg forhandle med EU.

Makrellen har flytta

Når partane er usamde botnar det i at makrellen har flytta på seg. Fisken vandrar no lenger nord og vest enn før, noko som har ført til auka makrellbestand i farvatna til Færøyane og Island.

Island har tidlegare ikkje hatt kvote, men krev no å få det. Færøyane krev å få auke sin kvote.

Torsdag var dei norske forhandlarane optimistiske med tanke på å få til ein avtale, som etter planen skulle vare i tre år.

Det har ikkje vore ein fungerande avtale om makrellfordelinga sidan 2009, så den gamle avtalen har ligge til grunn sidan.

Etter det BT forstår har ikkje Island og Færøyane vore viljuge til å fire på krava i forhandlingane. Det kan få konsekvensar:

I BT torsdag truga EUs fiskerikommisjonær, Maria Damanaki, i Spiegel Online med sanksjonar mot dei to øystatane viss dei ikkje aksepterte tilbodet.