Den tidligere Statoil-konsulenten John Sture Knapskaug (48) ble i fjor dømt til tre og et halvt års fengsel for korrupsjon. I tillegg ble han dømt til inndragning av 7,2 millioner kroner, som skulle tilsvare gevinsten han hadde oppnådd gjennom korrupsjonen som fant sted i perioden 2003 til 2010.

Knapskaug godtok straffeutmålingen, men anket beslutningen om inndragning til Gulating lagmannsrett. Tirsdag kom dommen fra lagmannsretten, som viser at 48-åringen må betale tilbake 6,7 millioner kroner. Det er noe lavere enn kjennelsen fra tingretten, men i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Allmennpreventive hensyn

Knapskaugs forsvarer mente at inndraging ville være klart urimelig. Bakgrunnen er at Knapskaug sammen med en av de andre domfelte i saken, Jarle Skjæveland, ble dømt til å betale en erstatning på 5,4 millioner kroner.

Ifølge forsvareren ville en inndragningsdom på toppen av erstatningskravet gjøre det umulig for Knapskaug å gjøre opp for seg etter endt soning – i en alder av nærmere 52 år. Det ble også fremmet at Knapskaug tilsto lovbruddene.

I dommen ble det imidlertid lagt vekt på at utgangspunktet etter straffeloven er at hele det straffbare utbyttet skal inndras. Slik ble det også i denne saken.

"Etter lagmannsrettens syn er de allmennpreventive hensyn som taler for inndragning av vinning ved korrupsjon, sterke", heter det i dommen.

Falske fakturaer

Som innleid konsulent i Statoil hadde Knapskaug blant annet fullmakt til å gjøre innkjøp. Den ulovlige korrupsjonen baserte seg på en avtale i hovedsak med stavangerselskapet North Sea Oiltech AS (NSO). Avtalen gikk ut på at Knapskaug skulle få 25 prosent, senere 50 prosent, av det NSO fakturerte Norsk Hydro.

For å skjule korrupsjonen undertegnet Knapskaug blant annet falske fakturaer med sin kones navn slik at korrupsjonspengene fra NSO kom inn på hennes konto.

Jarle Skjeveland var daglig leder og styreleder i NSO. Han fikk den lengste fengselsstraffen, på fire år.