En utredning gjort av konsulentselskap Rambøll for Avinor, viser at trafikken langs Flyplassvegen kan bli mer enn doblet de neste 20 årene. Trafikken over Birkelandskrysset vil i verste fall kunne bli like stor som over Danmarks plass.

Flyplassvegen er ikke den eneste veistrekningen i bergensområdet som kan vente en voldsom trafikkvekst i årene som kommer. Befolkningsveksten i bergensregionen - vi kan bli 160.000 flere innen 2040 - vil føre til en tilsvarende økning reiser, enten disse skjer per bil, kollektivt eller per sykkel.

Bryter sammen

I utredningen «Bymann og stril, mindre i bil» har Statens vegvesen beregnet trafikkveksten inn til og i Bergen frem til 2040 uten innføring av trafikantbetaling. Beregningene viser en generell trafikkvekst på mellom 20 og 66 prosent, dersom man legger til grunn at det ikke skal investeres i bybane og veier utover det som allerede er vedtatt.

Eksempelvis vil antall bilpasseringer gjennom krysset på Nygårdstangen øke med nærmere 50.000 til 159.000 biler. Det vil i praksis føre til at trafikken i krysset bryter sammen. «Flere deler av vegnettet vil i praksis ikke ha mulighet til å avvikle den trafikken som transportmodellen beregner på døgnbasis», heter det i utredningen.

Og rapporten konkluderer med at den kraftige veksten i bilreiser må motvirkes med  sterke restriktive virkemidler.

Ulike alternativ

Rapporten vurderer deretter ulike modeller får blant annet å dempe veksten, få bedre flyt i trafikken og redusere luftforurensingen.

Alternativ 1 er å la en kraftig utbedring av busstilbudet ta det meste av trafikkveksten og reservere et felt på alle innfartsårer til buss. I tillegg innføres køprising med svært høye satser, særlig inn mot Bergen sentrum.

Utredningen viser at denne løsningen vil holde biltrafikken under dagens nivå, men for å dekke reisebehovet gir dette alternativet 400 fulle busser i sentrum hver time når trafikken er på det høyeste. I praksis vil bussene dominere alle de sentrale sentrumsgaten og føre til at dette området blir en gigantisk bussterminal.

Alternativ 2 er å satse på bybane til alle bydeler, men ingen større veiutbygginger. Også med denne modellen må det køprising til. Likevel klarer ikke Bybanen å ta unna de samme passasjermengdene som et fullt utbygd bussystem klarer, og biltrafikken vil med denne modellen bli noe større.

Alternativ 3 er en kombinasjon av Bybane til alle bydeler samt regionale veger som Nyborgtunnelen, nytt sotrasamband, ny E39 til Os og ny Ringveg øst mellom Arna og Nesttun. Biltrafikken inn mot sentrum over Danmarksplass, Puddefjordsbroen og Helleveien vil ikke øke med denne modellen. Men trafikken i de ytre delene av Bergen og på innfartsårene fra nabokommunene vil øke kraftig. Ved Storavatnet vil det hver dag passere like mange biler som over Danmarksplass (67.000 bilpasseringer), mens det over Sotrabrua vil passere like mange biler som det i dag gjør langs Fjøsangerveien rett nord for Fjøsanger (44.000 passeringer).

Alternativ 4 innebærer bygging av Bybane til alle bydeler og bygging av alle veiprosjekt nevnt i alternativ 4 i tilegg til Mindetunnelen, som leder dagens trafikk langs Fjøsangerveien utenom Danmarksplass, samt Arnatunnelen til Nygårdstangen.  Dette alternativet gir en vekst i biltrafikken i perioden på 30 prosent. På hovedvegstrekningene betyr dette en økning fra dagens nivå på ca 700.000 kjøretøyspasseringer i gjennomsnitt per dag til 900.000 passeringer.

Avhengig av teknologiutvikling

I utredningen anbefales følgende tiltak for å bremse trafikkveksten,  øke bruken av kollektive transportmidler og lede trafikken utenom Bergensdalen/sentrum

  • Bybane til alle bydeler
  • Styrking av togtilbudet til Arna og utbygging av båttilbud til Askøy.
  • Utbygging av sykkelveiene slik at sykkel blir et reelt alternativ for alle reiser kortere enn ti kilometer.
  • Det må bli vesentlig dyrere å kjøre bil. Uten restriksjoner vil køene vokse med stadige forsinkelser og forurensingen vil øke.
  • Det må innføres parkeringsrestriksjoner både i sentrum og i nye byutviklingsområder og bør også innføres for arbeidsreiser til private parkeringsplasser.
  • Bedre vegnett, inkludert nytt sotrasamband, Ringveg øst, Mindetunnelen og Nyborgtunnelen.

Utredningen anbefaler ikke Arnatunnelen og heller ikke Skansetunnelen. Samlede investeringer i kollektivnett og veier i og inn mot Bergen blir på nærmere 35 mrd. kroner.

Til tross for disse tiltakene vil biltrafikken og dermed forurensingen øke. Skal forurensingen og klimautslippene ned, er man helt avhengig av en teknologiutvikling som gir biler som forurenser vesentlig mindre enn dagens biler.

Hva mener du? Delta i debatten!