Tirsdag ettermiddag falt kjennelsen i striden om hvor mye eiendomsinvestorene Geir Hove og Tom Rune Pedersen må betale for å overta Zachariasbryggen.

Retten har funnet frem til at 132,2 millioner kroner er en passelig sum.

Ifølge skjønnsavgjørelsen ble normale byggekostnader, inklusive en del tomtekostnader, satt til 184 millioner kroner.

Deretter har retten gjort fradrag for 28 prosent — tilsvarende 52 millioner kroner - for i hovedsak alder og slitasje. Dermed har retten endt opp på en verdivurdering for bygget på Zachen på 132 millioner.

Store sprik

Knut Jørgen Hauge eide bygget på Zachariasbryggen inntil han i fjor høst gikk konkurs. Gjennom konkursboet gikk han til sak mot tomteeierne Geir Hove og Tom Rune Pedersen.

Hauge mente tomteeierne Tom Rune Pedersen og Geir Hove må betale markedsverdi for bygget, mens Hove og Pedersen kun ville betale det det ville kostet å gjenoppføre bygget - såkalt teknisk verdi. Anslagene på de to ytterpunktene varierte fra 700 millioner og ned til 50 millioner.

- Ikke uventet

Advokat Sam E. Harris, som representerte tomteeierne Hove og Pedersen i rettssaken, var ikke kjent med avgjørelsen da BT tok kontakt.

— Det er ikke veldig uventet at beløpet ble i den størrelsesorden, sier han.

- Hva mener din side om nivået på vederlaget?

— Jeg kan ikke si noe før jeg har snakket med mine klienter, sier Harris.

Varsler anke

Erik Myhr Nilsen, Knut Jørgen Hauges advokat, hadde ikke fått snakket med sin klient da BT tok kontakt. Han vil imidlertid sterkt anbefale Hauge å anke kjennelsen til lagmannsretten.

— Vi mener rettens forståelse av prinsippet for verdsetting er klart feil og urimelig. Spørsmålet om denne type verdsetting av eiendom har heller ikke vært oppe i retten tidligere. Derfor mener vi at den må prøves lenger opp i rettssystemet, sier Nilsen.

Får eiendomsmilliardærene overta bygget til rettens skjønnsmessige verdi, karakteriserer han det hele som et «kupp».

— Ved hjelp av det Hove og Pedersen anser som et smutthull i loven, har de lykkes i å kuppe eiendommen til en fjerdedel av verdien, sier Nilsen.

Som ønsket

I fjor høst skrev BT om den intense dragkampen mellom tomteeierne og tidligere huseier Hauge. Eiendomsmilliardærene mente prisen skulle beregnes ut ifra teknisk verdi, altså hva det ville kostet å oppføre et tilsvarende bygg.

Med utgangspunkti byggekostnader på 20.000 til 30.000 kroner pr. kvm., tilsa det den gang en verdi på mellom 90 og 135 millioner kroner for det rundt 4500 kvm. store bygget.

Ifølge kjennelsen ender Hove og Pedersen dermed opp med å betale litt under det de opprinnelig ønsket.

Tomteeierne ble hørt

Av kjennelsen fremgår det klart at dommeren mener det er teknisk verdi - og ikke markedsverdi - som skal legges til grunn.

"Dersom bortfesteren skulle betalt mer enn teknisk verdi i et tilfelle hvor verdien av bygningen på bortfesters hånd er høyere enn teknisk verdi, ville bortfesteren blitt dårligere økonomisk stilt enn han skal være om bygget var revet og tomten ryddet (...)", skriver tingrettsdommer Arne Langeland.

"I vår sak kan man etter rettens vurdering stille spørsmål ved om det ville blitt gitt rivingstillatelse og hvilken ny bygning man eventuelt ville fått tillatelse til å føre opp. Denne problemstillingen rokker ikke ved rettens standpunkt om at det er teknisk verdi som skal legges til grunn for verdsettelsen ved overtaking av bygningsmassen.", står det i kjennelsen.

Deler omkostningene

I tillegg til vederlaget på 132,2 millioner kroner, må Hove og Pedersen betale en avsavnsrente på seks prosent. Dette skal kompensere for det tap kreditor er påført som følge av at kreditor ikke har fått rådigheten over innløsningssummen allerede på overtakelsestidspunktet.

Partene må hver bære sine saksomkostninger.

SIKRET SEG KONTROLL: Geir Hove (til v.) og Tom Rune Pedersen eier tomten på Zachariasbryggen gjennom selskapet Bergen Sentrum Tomteselskap AS. Nå får de overta selve bygget på Zachen for 132,2 millioner kroner.