Bankens samlede netto driftsinntekter økte med to prosent, fra 2 151 millioner kroner i 2010, til 2 193 millioner i fjor. Resultatet før skatt falt imidlertid med 8,5 prosent, fra 800 millioner i 2010 til 732 millioner kroner i fjor.

Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth karakteriserte fusjonen med Sparebanken Hardanger i fjor som vellykket, og et viktig bidrag til styringen av bankens markedsposisjon på Vestlandet.

Andre selskaper

Sammen med andre frittstående sparebanker har banken i Kaigaten de senere år etablert en rekke selskaper som skal gjøre Sparebanken Vest til et fullintegrert finanskonsern. Ikke alle disse tjener penger ennå. Meglerselskapet Norne Securities foretok en regnskapsmessig nedskriving på 30,6 millioner, og fikk tilført 45 millioner i ny kapital fjerde kvartal i fjor. Sparebanken Vest tapte 27 millioner etter skatt på sin eierandel på 45 prosent i Norne. På sine 44,3 prosent i Frende Forsikring tapte banken 19 millioner kroner etter skatt, mens de på leasingselskapet Brage Finans tapte banken 5 millioner. Her eier de 49,9 prosent.

Derimot hadde det heleide datterselskapet, Eiendomsmegler Vest sitt beste år noensinne med et resultat på 24,4 millioner kroner etter skatt.

Mye eiendom

Hele 70 prosent av bankens utlån er til privatkunder. Kjerpeseth anser risikoen for tap i denne porteføljen, som domineres av boliglån, for å være meget moderat. Av bedriftskundene er 35 prosent av porteføljen knyttet til næringseiendom, mens fiskeoppdrett har 14,6 prosent av bedriftsporteføljen og shipping har 13,5 prosent. Tapskostnadene var i fjor på 126 millioner kroner, hvilket utgjør 0,13 prosent av brutto utlån. Av disse var 107 millioner kroner konstaterte tap.

Overskuddsdelingen

Av overskuddet på 578 millioner kroner etter skatt foreslår styret at 30 millioner kroner går til allmennyttige gaver, 496 millioner går til styring av bankens soliditet, mens egenkapitalbeviseierne får et kontantutbytte på 52,2 millioner kroner, eller to kroner per eierandelsbevis.

Bankens rene kjernekapitaldekning er på 9,6 prosent, som er 0,6 prosent over myndighetenes krav. — Dette tilfredsstiller myndighetenes krav med såpass klar margin at vi ikke ser for oss noen emisjon med det første, sier Kjerpeseth.

Banken hadde ved årsskiftet en forvaltningskapital på 116 milliarder kroner.

 MODERAT OPTIMIST: Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth er moderat optimist og tror på en brukbar økonomisk vekst for Vestlandet i 2012.
TOR HØVIK (ARKIV)