Fallet i norsk oljeproduksjon får oljedirektør Bente Nyland til å be oljeselskapa om skjerpa innsats for auka utvinning. Ho vil ha opp både leiteinnsats og utvinningsgrad.

— Som ressursmynde kan vi ikkje akseptera at meir enn femti prosent av olja ligg att i bakken etter nedstenging av brønnar, sa direktør Nyland då Oljedirektoratet torsdag presenterte sokkelåret 2010 og framtidsutsiktene for norsk petroleumsverksemd.

— Ein prosent auka utvinning på sokkelen aukar landets bruttoinntekt med rundt 400 milliardar kroner, minner oljedirektøren om.

Oljefallet

Norsk oljeproduksjon har gått tilbake sidan 2001, og blei i 2010 redusert med rundt fire prosent frå året før. I 2015 er Noreg ein større gass- enn oljeprodusent.

— I fjor betra det seg noko når det gjeld oljeselskapa sin leiteaktivitet og modning av prosjekt. Men eg er ikkje nøgd, seier Bente Nyland, og ser eit svakt fall i oljeproduksjoen også dei nærmaste åra.

Det er 14 år sidan det sist blei oppdaga fleire nye oljeressursar enn det Noreg produserte. Fleire år med små nye funn har no fått Oljedirektoratet til å nedskriva mengdene av uoppdaga olje frå 3,3 til 2,6 milliardar kubikkmeter.

Savnar initiativ

Oljedirektør Nyland seier seg nøgd med auka leiteinteresse frå oljeselskapa si side, men er skuffa over at det ikkje blir gjort meir for å henta ut olje som ligg att i kjente felt.

— I internasjonal målestokk har vi høg utvinningsgrad på norsk sokkel, men eg saknar eit krafttak for å henta ut endå meir olje, seier Nyland.

— Ein teknologi vi veit fungerer er å injisera vatn i dei oljeførande laga. Det vanskelege er å få ut den immobile olja, ressursane som ligg att i dei tettaste porane.

— Forskning viser at det går an å vaska ut vanskeleg tilgjengeleg olje med kjemikaliar. Oljeindustrien må no gripa fatt i dette og få i gang fullskalaforsøk for å finna ut om dette er lønsamt. Vi ser i dag ingen slike initiativ, seier Bente Nyland.

Kommentarar? Skriv gjerne nokre ord i feltet under!