— Dei forringar verdiar for aksjonærane, seier administrerande direktør Kjetil Forland i Petrolia ASA. Han meiner Rocksource burde løyst pengeproblema sine på anna vis enn ved å selje andelar i gassfeltet Norvarg og andelar i 12 leitelisensane på norsk sokkel til oljeselskapet Valiant.

Aksjekursen i Rocksource steig 24 prosent i går etter at selskapet melde om salet av gassfelt og lisensar. Av eit lån på 182,5 millionar kroner står det att å betale knappe 80 millionar kroner innan starten av mai, og Rocksource har slite med å finansiere selskapet heilt sidan den skuffande leitesesongen ifjor. I følgje Rocksource sikrar avtalen at lånet kan betalast og gir selskapet pusterom inn i neste leitesesong, som etter planen skal starte i 2013. Rocksource får 60 millionar i kontantar, og Valiant overtek komande kostnadar på 200 millionar kroner.

Men Forland er ikkje nøgd.

— Vi ber om ei ekstraordinær generalforsamling for å få belyst den transaksjonen som er inngått med Valiant, då vi meiner den ikkje er til beste for selskapet og aksjonærane, seier Forland.

Rykande usamd

Petrolia eig 10,5 prosent av aksjane i Rocksource gjennom dotterselskapet Venture Drilling, og Forland meiner selskapet burde blitt informert og konsultert før avtalen ble inngått. Han vil ikkje kommentere kva Petrolia meiner burde gjort i staden for å selje andelar i gassfelt- og leitelisensar, men meiner den ekstraordinære generalforsamlinga har mynde til å stoppe avtalen.

Det er informasjonssjef Per Muri i Rocksource rykande usamd i. Rocksource kjem til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, slik Petrolia krev, men avtalen er ei sak for styret og bindande for selskapet.

— Den har ingenting på ei generalforsamling å gjere, seier Muri.

Fleire alternativ

Muri er og usamd i at avtalen med Valiant er dårleg for aksjonærane.

— Vi har gjennom vinteren brukt lang tid på å vurdere ei rekkje alternativ for å løyse våre finansielle utfordringar. Eit samla styre vurderte denne avtalen til å vere den beste for aksjonærane, seier Muri.