Elveeigarane i Etne brukar opptil nesten 1000 kroner for å fjerne ein rømt oppdrettsfisk frå elva. Oppdrettarane lanserer ei dusørordning, men vil berre betale 500 kroner.

— Ein sportsfiskar som får ein fisk på, syns sikkert dette er god betaling. For oss som skal drifte i ver og uver med eit stort apparat er det for lite, seier leiar i Etne Elveeigarlag, Vidar Børretzen.

I Etnelvea, den siste gode lakseelva i Hardangerfjord-området, har elveeigarane fiska ut rømt oppdrettsfisk i fleire år. Fisket er gjort med stang, ved hjelp av garn og ved hjelp av dykkarar. Det er også brukt kilenot i osen, dei to siste åra to kilenøter. Målet er å hindre at rømt oppdrettslaks fortrengjer den opphavleg laksestammen frå gyteplassane og i neste omgang frå heile elva.

Børretzen har gått gjennom kostnadane elvereigarlaget har hatt. Pr rømt oppdrettslaks som blir tatt med garn, stang eller dykkarar er kostnaden 970 kroner per fisk. I kilenøtene i osen er kostnaden cirka 700 kroner per fisk. Der har eit lag på tre personar ansvaret for å vedlikehalde nøtene og sortere fisken.

— Vi fangar alt som kjem i nota, og så må vi sortere. Villfisken blir sett ut igjen, oppdrettsfisken blir slått i hel, seier Børretzen.

Administrerande dirkektør Geir Andreassen i Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening er open for å diskutere dusørordninga og FHL sine andre tiltak mot rømt oppdrettsfisk.

— Det er mange detaljar her som vi skal sjå på, gjerne saman med eleveeigarane, seier han.

Hindra avgift

Oppdrettsnæringa la i går fram ei omfattande liste med tiltak mot lakselus og rømming for fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Det lønte seg. Onsdag er Berg-Hansen på årsmøtet i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) i Bergen. I talen i ettermiddag sa ministeren at tiltakslista frå FHL fekk henne til å droppe ei planlagt avgift på oppdrettsnæringa. Avgifta skulle finansiere tiltak mot rømt oppdrettslaks og skulle etter planen varslast i talen i dag.

FHL vil mellom anna innføre ei ordning som skil oppdrettslaks frå villaks i elv, og som gjer det råd å spore rømt fisk attende til oppdrettsselskapet. Når eit slikt system er på plass vil oppdrettaren som eig fisken betale elveigarlaget som tek ut fisken 500 kroner per fisk.

Inntil sporingsystemet er på plass vil næringa skipe eit fond på inntil 30 millionar kroner, som skal finansiere arbeidet med å ta rømt fisk ut av elvane. Korleis pengane frå fondet skal fordelast er førebels ikke klart.

Slepp inkasso

Tiltakslista frå FHL har også fått Børretzen til å legge til siden eit krav mot oppdrettsnæring på 343.693 kroner og 10 øre. Han vil sjå kva som kjem ut av utspelet frå FHL før han eventuelt går vidare. Kravet gjeld betaling for arbeidet med utfisking av rømt oppdrettslaks i Etneelva ifjor haust.

FHL, ved regionsjef Hans Inge Algrøy, avslår i eit brev til Etne Elveeeigar å betale rekninga og skriv at FHL under ingen omstende er rett adressat for eit slikt krav. Han viser også til at kravet bør drøftast i det friviljuge arbeidet for å betre tilstanden for villaks og sjøaure i Hardanger, et arbeid oppdrettarane inntil vidare har trekt seg frå. Algrøy vil ikkje kommentere striden med Etne Elveeigarlag i dag.

Sjå oppdrettarane si tiltaksliste mot lakselus og rømt oppdrettsfisk her: