Alt tyder på at fylkesutvalget i morgen sier ja til en ny runde med havneplanlegging på Flesland. Likevel ber naboene fylkespolitikerne tenke seg om, og stemme nei til nye utredninger.

Tidligere i år felte Avinor dødsdommen over havneplanene slik de da forelå. Flysikkerhetene ville lide dersom havnen ble plassert utenfor nordenden av rullebanen. Beboerne på Flesland trodde med dette at deres årelange kamp mot havnen var kronet med seier.

— At de tør

— Jeg hadde ikke nok fantasi til å forestille meg at ansvarlige politikere - med Avinors rapport i hånd, ville tørre å gå inn for Fleslandsalternativet, sier Arvid Ask i «Nei til godshavn på Flesland».

Mye tyder på at det likevel blir en omkamp. Fylkesrådmannen foreslår en ny utredningsrunde. Nå er det mer aktuelt å flytte havnen sørover mot Sletten-område. Der kan det være plass nok også til en godsterminal for jernbanen.

Da samferdselsutvalget behandlet saken sist torsdag sa flertallet ja til å fortsette utredningen av nye Fleslands-alternativ. I morgen behandler fylkesutvalget saken, og de avgjør i realiteten om utredningsarbeidet skal fortsette, eller om dette alternativet skal legges dødt. I et opprop til politikerne ber aksjonsgruppen ”Nei til godshavn på Flesland” fylkesutvalget legge bort havneplanene en gang for alle.

Mer turbulens

Aksjonsgruppen mener turbulensproblemene for flyene følger med på lasset, selv om havnen flyttes sørover. De viser til Avionors risikoanalyse som slo fast:

Risikoen for et flyhavari øker med ca. 20 % ved landing fra nord.Turbulensen øker mellom 50 – 100 % under spesielle vindforhold.I siste del av landingsfasen er flyene spesielt sårbar for vindskjær og turbulens.Gjennomføres havneutbyggingen kan til tider flyplassen bli stengt.

— Det er ikke bare i nordenden av rullebanen man har hatt disse problemene. En ganske høy granskog ca. 300 m vest for den sørvestlige del av rullebanen ga også betydelige utslag og hadde direkte negative innvirkninger på landingsforholdene fra sør. Skogen er for lengst borte, men dette forteller at store masseuttak i området i forbindelse med en havneutbygging vil ha negative virkninger på landingsforholdene fra sør, sier Arvid Ask i aksjonskomiteen.

- Utslettelse av våre hjem

Han er også opptatt av at byrådet i Bergen bør si nei til planene.

— Er Byrådet i Bergen villig til å stille et hvilke som helst område her på Flesland og Sletten til disposisjon for en ny havn? Uttalelser byrådsleder Monica Mæland har gjort i sakens anledning kan tyde på det - koste hva det koste vil!

Han viser til at en havneutbygging lengre sør vil kunne ramme flere hundre personer på Flesland og Sletten. 100 boliger og svært mange hytter vil måtte rives eller fraflyttes dersom havnen legges her.— Ligger dette under eller over smertegrensen? Bystyret sa i forrige periode nei til et så drastisk alternativ. Så ble det bestemt å flytte havnen lengre nord, der det ikke er bebyggelse. Nå dukker alternativet i sør opp igjen. I hvor mange år skal trusselen om en utslettelse av våre hjem og bygd henge over oss? spør Arvid Ask.

Hva mener du om havn på Flesland? Si din mening under!