Fra nyttår ble nemlig den omstridte kildeskatten på pensjoner innført. Den innebærer at norske skattemyndigheter som en hovedregel kan trekke 15 prosent i skatt av folketrygd og private eller offentlige pensjoner som utbetales fra Norge til personer bosatt i andre land, skriver aftenposten.no.

Slik kan du slippe unna

Også utlendinger som har opptjent pensjon i Norge, kan dermed bli ilagt slik kildeskatt.

Norge har imidlertid inngått skatteavtaler med en rekke andre land som begrenser norske myndigheters rett til å skattlegge slike pensjonsutbetalinger.

Men norske pensjonister som er bosatt i disse landene, og som kanskje har vært det i årevis, vil ikke automatisk slippe kildeskatten. De må først oppsøke skattemyndighetene i det landet der de bor og få en attest som bekrefter at de er skattemessig bosatt i dette landet.

Attesten må ikke være eldre enn tre måneder gammel, så det holder ikke om de tidligere har skaffet seg en lignende attest.

Kronglete

Dokumentasjonskravet har satt sinnene i kok hos mange norske pensjonister i utlandet, som ikke alltid synes det er enkelt å finne veien i det offentlige byråkrati i det landet der de bor, og på et språk de kanskje ikke alltid behersker så godt.

Dersom pensjonistene er bosatt i et land hvor de er skattepliktige, og hvor Norge bare har delvis eller ingen beskatningsrett, og dersom de sender inn attesten i tide, vil de ikke få skattetrekk på neste pensjonsutbetaling.

Hvis de ikke er raskt nok ut med attesten, trekker norske skattemyndigheter 15 prosent i kildeskatt. Disse pengene blir refundert etter at gyldig attest er innsendt. Finansdepartementet opplyser at tilbakebetalingen skal skje så snart dokumentasjonen er i orden – med andre ord: at man ikke behøver å vente helt til skatteoppgjøret neste år.

Tre avtaletyper

De skatteavtalene Norge har med andre land, kan grovt sett deles i tre kategorier:

Norge har rett til å beskatte folketrygd og pensjoner som utbetales fra Norge. Dette gjelde pensjonister som bor i et annet nordisk land, eller i Canada, Filippinene og Sør-Afrika. De har ingen mulighet for fritak.

Norge har rett til å beskatte deler av pensjonen, som regel den delen som stammer fra offentlige kilder (folketrygd, offentlig pensjon). Dette gjelder bl.a. Frankrike. Norske statspensjonister i Frankrike (som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland) slapp dermed unna all skatt på pensjon fra Norge. Det gjør de ikke lenger fra nyttår. Men private pensjoner kan fritas for norsk kildeskatt.

Ifølge Finansdepartementet har Norge har en lignende avtale med USA.

Pensjonister i Storbritannia, Polen og Australia må betale kildeskatt på offentlige pensjoner, men kan slippe for private – hvis de aldri har vært i offentlig tjeneste.

Det land der man er skattemessig bosatt, har beskatningsretten. Dette gjelder spesielt Spania, Pakistan, Sveits og Tyskland. Men norske pensjonister i disse landene slippe altså ikke kildeskatt før attest er innsendt og godkjent.

Særkrav

Pensjonister i Thailand – et annet populært land for nordmenn – kan også bli fritatt for kildeskatt. Men først må de dokumentere at all pensjon faktisk blir overført til Thailand og skattlagt der. De må sende inn ekstra dokumentasjon for å bevise dette.

Pensjonister i utlandet må for øvrig være klar over at norske myndigheter normalt ikke regner dem som skattemessig utflyttet før fire år etter at de har meldt adresseendring. I denne perioden blir de trukket vanlig norsk skatt av inntekter fra Norge.

For pensjonister bosatt i EØS-land gjelder det særlige regler som gjør at pensjonister med lav inntekt kan slippe med svært liten eller ingen skatt på pensjoner fra Norge.

Finansdepartementet har anslått at 55 prosent av alle norske pensjonister i utlandet er pliktige til å betale full kildeskatt fra 1. januar, og at ytterligere 30 prosent må betale slik skatt på deler av pensjonen. Totalt bor det vel 40000 personer i utlandet som mottar norsk pensjonsytelse.

Skatt nord håndterer alle henvendelser om kildeskatt.