Nilsen har levert forslag til hva fylkespolitikerne skal innstille på i saken om den nye Sotrabrua.

Statens vegvesen har bedt om svar på hvilket trasévalg man ønsker i det kommende sambandet. Konsept F er en ny firefelts hovedvei med ny firefelts bro. Konsept J legger opp til utviding av dagens vei til fire felt, med ny tofelts bro i tillegg til dagens bro.

I sin innstilling går fylkesrådmannen uvanlig langt i å mene hva politikerne skal mene, og hvordan de skal tenke utviklingen i trafikken mellom Bergen og Sotra i fremtiden. Nilsen mener politikerne bør velge konsept F, som vil gi best fremkomst for alle trafikkgrupper.

Vil koste masse

Han vil også ha et sammenhengende gang— og sykkelnett langs hele traseen Kolltveit-Storavatnet.

«I eit langtidsperspektiv vil Straume som kollektivknutepunkt få ei viktig rolle. Dette inneber at framføring av bybane til Straume vil vere eit naturlig prosjekt i framtida, og brua må dimensjonerast for å tole ei slik belastning», står det i forslaget til politikerne.

Ifølge administrasjonen vil det koste mellom 350 og 400 millioner kroner å dimensjonere veinettet og broen for en fremtidig bybane.

«Etter det fylkesrådmannen kan sjå vil ikkje eit slikt krav forsinke framdrifta for prosjektet nemneverdig, men det er eit spørsmål om ekstra kostnader. Dette er ein investering som er framtidsretta og som ein bør vere villige til å ta».

Positiv til forslaget

Ruth Grung (Ap) i Fylkesutvalget er mer enn klar nok til å ta denne investeringen.

— Vi støtter det fremtidsrettede grepet om å tilrettelegge for fremtidig bybane til Straume. Dette gir mulighet til å skape den nye Straume-byen, med fortetting, helhetlig moderne bydelssenter og transportknutepunkt for Sotra, sier hun til BT.

Hun peker på at mye av befolkningsveksten vil skje i vest, og at man trenger en balanse mellom boliger og arbeidsplasser for å redusere transportbehovet. En stor andel av fremtidens vekst må tas kollektivt.

— Mange nøkkelaktører, som ønsker å etablere seg som en del av næringsklyngene på Sotra, har vegret seg de siste årene på grunn av trafikkproblemer.

Hun mener dette ikke bør forsinke prosjektet.

— Det haster å få saken frem slik at Sotrasambandet kommer med i første fireårs periode i Nasjonal transportplan.

Flere enige

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) er fornøyd med innstillingen, og håper fylkespolitikerne støtter opp om den.

— Dette er i tråd med hvordan vi tenker. Man må ikke nødvendigvis legge skinnene i dag, men det må være plass til dem. Det gjelder ikke bare på broen, men også veinettet.

Rygg sier kollektivtrafikken må være bærebjelken i fremtidens samband mellom Sotra og Bergen.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen region vest, Olav Finne, har ikke sett forslaget til høringssvar ennå.

— Vi tar en slik uttalelse innover oss, men det er vanskelig å gi et klart svar nå på hva vi tenker om det, sier Finne.

Vegvesenet må vurdere om en slik tilrettelegging av bybane vil påvirke valg av løsninger til nytt samband.

— Vi må også ha en gjennomgang av hvilke kostnader det vil medføre. Det er også vanskelig å forutse om dette vil påvirke fremdriften i prosessen, men jeg tror ikke det på stående fot.

Bybane til Sotra - god ide? Diskuter under: