Oljeselskapene står mot fiskere, forskere og fagetater i striden om det skal innføres en 25 kilometer bred petroleumsfri sone ut fra vestlandskysten og i Skagerrak. Forslaget er et brennhett tema i arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen–Skagerrak som regjeringen skal legge frem før valget neste høst.

— Vi vet lite i dag om hvor det kan bli aktuelt å lete etter olje om noen år. Derfor må vi unngå å sette oss i en situasjon som gjør at samfunnet kan gå glipp av store inntekter i fremtiden, sier informasjonssjef for miljø, Tom Gederø i interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening).

Verdifulle områder

Frykten for uhell og miljøkonsekvenser ved petroleumsvirksomhet få kilometer fra kysten er stor hos mange av etatene og organisasjonene som har levert skriftlige innspill til Miljøverndepartementet. Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Naturvernforbundet er blant aktørene som advarer mot oljeboring mindre enn 25 km ut fra grunnlinjen – det vil si kystens yttergrenser, inkludert holmer og skjær.

Flere instanser trekker også frem at ny oljeaktivitet vil gjøre det enda vanskeligere å oppfylle mål om kutt i klimagassutslippene.

Kampen om vern av tolv såkalt "særlig verdifulle områder" seiler også opp som konfliktsak i forbindelse med den nye forvaltningsplanen (se grafikk). For flere av disse områdene, Vikingbanken og viktige makrell og -tobisfelt i Nordsjøen, er det allerede åpnet for fremtidig petroleumsvirksomhet gjennom ordningen med såkalt forhåndsdefinerte områder. Korsfjorden og et åpent kystområde mellom Marsteinen og Telavåg er foreslått som marint verneområde

- Fiskere må få fred

Direktoratet for naturforvaltning mener en 25 km oljefri sone langs kysten på langt er nok, og fagmyndigheten går inn for å stenge oljeindustrien ute fra et 50 km bredt kystbelte. Dette er nødvendig for å beskytte kystsonens miljøverdier, mener direktoratet. Fagmyndigheten viser også til at oljeutslipp mindre enn fem mil fra kysten i verste fall vil nå land i løpet av ett døgn eller to.

I Norges Fiskarlag er leder Reidar Nilsen krystallklar i sitt krav til myndighetene. - Nå er 99 prosent av norsk sone åpnet for oljeindustrien. Da synes jeg ærlig talt at den lokale, kystnære fiskeflåten skal få holde på i fred uten å bli plaget med oljevirksomhet og seismikkskyting, sier Nilsen.

Fiskeridirektoratet er også på kollisjonskurs med oljeindustrien, og avviser nye olje- eller gassinstallasjoner i kystsonen.

Oljemakten

— Vi sier nei av hensyn til det kystnære fisket og oppdrettsaktiviteten. Et uhell med store oljeutslipp vil kunne få store konsekvenser for disse næringene som vi har forvaltningsansvar for. Kysten og skjærgården representerer også viktige rekreasjonsverdier, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fra flere hold blir regjeringen også advart mot å la oljenæringens interesser veie tyngst.

— Konsesjonsrundene må gjenopprettes som reelle høringsrunder, der faglige innspill blir vurdert konkret og ikke avvist på generelt grunnlag. Dersom forvaltningsplanen skal være styrende helt ned på blokknivå, er det viktig at det blir tatt hensyn til kunnskap om fisk og fiskeri i de aktuelle områdene allerede ved utforming av forvaltningsplanen, sier Holmefjord.

- Blir avfeid

Fiskeridirektoratet vil også forby alle former for petroleumsaktivitet på tobisfeltene. - Det er vanskelig å forsvare dagens reguleringer og den delvise stengningen av fiske på tobisfeltene når man samtidig tillater prøveboring i samme farvannet. Vi stiller også spørsmål ved om man det er mulig å drive oljevirksomhet på disse feltene uten negative konsekvenser for tobisen, sier Holmefjord.

Også Norges Kystfiskarlag hevder oljelobbyen har for stor innflytelse. "Gang på gang blir innvendinger fra havforskningen og Fiskeridirektoratet avfeid av Oljedirektoratet", skriver organisasjonen.

Olje- og gassindustrien stiller seg uforstående til at boring nær kysten representerer en stor miljøtrussel. - Miljørisikoen ved vår virksomhet skal ikke være større nær land enn langt til havs. Vi har klare akseptkriterier, og det betyr for eksempel at oljevernberedskapen er større dess nærmere land vi opererer, sier informasjonssjef Tom Gederø.

I brevet til Miljøverndepartementet skriver organisasjonen at "ingen områder på norsk sokkel, inkludert Skagerrak, bør avskrives som uinteressante leteområder".