— AIG har besluttet å anke avgjørelsen fra tingretten som sier at de skal betale Taxi Vest to millioner kroner som følge av Drevlands underslag. Forsikringsselskapet mener det var selskapet som forsikret Drevland da underslagene startet som er ansvarlige, sier advokat Svein Å. Bergset.

Feil lovbruk

I ankeerklæringen skriver Bergset at retten i sin dom har lagt til grunn feil rettsanvendelse og uriktig bevisvurdering.

— AIG ble sikkerhetsstiller for Odd Drevlands advokatvirksomhet i 2009. Det første underslaget skjedde 19.juni 2007. Da var det forsikringsselskapet Agilis som forsikret advokat Drevland, sier Svein Å. Bergset.

I dommen fra Bergen tingrett ble AIG dømt til å betale to millioner til Taxi Vest, det var maksimumsbeløpet de var ansvarlige for i en enkeltsak. Ut over dette beløpet ble Odd Drevland dømt til å betale 2,2 millioner til taxiselskapet. AIG vil ha regress mot Drevland for eventuell utbetaling.

Måtte forstå

Etter reglene er den sikkerhetsstiller/forsikringsselskap som Drevland hadde da han foretok underslag ansvarlig overfor Taxi Vest.

Alternativt sierreglene at det er sikkerhetsstilleren advokaten har når skadelidte fremsetter erstatningskrav som er ansvarlig. Et slikt krav anses fremsatt når når advokaten første gang får skriftlig melding om omstendigheter som kan ventes å føre til et krav. Det avgjørende er etter reglene om Drevland forstår at han kan motta et erstatningskrav når han mottar noe skriftlig fra de som har rett på pengene som står på klientkontoen.

«AIG sitt syn er at Drevland allerede da han gjorde sitt første underslag i 2007 «kan vente» at et erstatningskrav blir reist mot ham. Etter AIGs syn kan en tolke bort kravet om skriftlig melding i en slik situasjon» og det må i alle fall være tilstrekkelig at Taxi Vest ”skriftlig etterspør pengene” , heter det i ankeerklæringen.

— For AIG handler det om at riktig selskap skal bli gjort ansvarlig. Et annet poeng her er at Taxi Vest kunne ha løst saken annerledes ved å kreve Agilis for de to millionene i utgangspunktet. Så ville det blitt en sak mellom forsikringsselskapene i etterkant om hvem som skulle betale, sier advokat Svein Å Bergset.