Kjøpte du en bolig til tre millioner i januar i år vil den være verdt fire millioner ved utgangen av 2015. Det blir regnestykket dersom norsk økonomi går slik forskerne i Statistisk sentralbyrå (SSB) tror. Boligprisveksten på 33 prosent over fire år kommer som følge av lav rente, høy inntektsvekst og en fallende takt i boligbyggingen.

Byråets prognoser gir få argumenter for å vente på et krakk i boligmarkedet. Det meste peker i retning av boligpriser som vokser videre i samme fart som de siste årene.

Høy pris = mer lån = enda høyere pris

I tillegg mener byrået at boligprisveksten kan være selvforsterkende.

— Høy boligpris gir grunnlag for mer lån som igjen fører til enda høyere boligpriser. Det kan se ut til at boligmarkedet og lånemarkedet påvirker hverandre og gir en spiraleffekt.

Det sier forsker Eilev Jansen i Statistisk sentralbyrå (SSB). I en studie har han sett på hvordan økte boligpriser og veksten i lånemarkedet gjensidig påvirker hverandre.

— Våre hovedfunn viser at det kan finnes en selvforsterkende effekt mellom boligmarkedet og kredittmarkedet. Når boligprisene stiger vil det øke sikkerheten for bankene og gjøre at de kan låne ut enda mer penger. Ved å låne enda mer penger vil husholdningene kunne by mer for boligene i markedet. Det presser prisen videre opp og skaper grunnlag for ytterligere mer utlån. Så er spiralen i gang, sier Eilev Jansen.

Vurderer effekten

Funnene i studien kan føre til at denne spiraleffekten må vurderes når forskerne lager prognoser for boligmarkedet fremover

— Sentralbankene har lenge vært opptatt av om det finnes en sammenheng mellom boligmarkedet og lånemarkedet. Våre modeller baserer seg i hovedsak på tilgangen på nye boliger, inntekten til husholdningene og realrentene. Spørsmålet er om denne spiraleffekten må tas hensyn til når man skal lage prognoser fremover, sier Eilev Jansen.

Prognosene

Dette er SSBs prognoser for de viktigste størrelsene som påvirker boligprisen:

Realrenten er bankrenten etter at prisstigningen og skattefordelen (28 %) er trukket fra. I dag er denne på 1,9 prosent og forventes å falle til 0,7 prosent i 2014. Fallet i realrenten kommer i hovedsak fordi prisstigningen forventes å øke.

Boligbyggingen forventes å vokse med 7,4 prosent i år og faller deretter ned på 3,7 prosent i 2015.

Inntektene til husholdningene måles som husholdningenes disponible realinntekt. Her forventer SSB en vekst på fem prosent i år og en svakt fallende vekst ned til 2,8 prosent i 2015.

Boligprisene vil som følge av dette vokse med økende hastighet. I inneværende år ser det ut til at prisveksten på norske boliger blir 7 prosent. Neste år forventer SSB 7,2 prosent vekst, mens den øker til henholdsvis 7,7 prosent og 8 prosent i 2014 og 2015.