• Eg er særs oppteken av ferjefri E39, seier samferdsleministeren.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) lovar å gi gigantflytebrua over Bjørnafjorden seriøs behandling fram mot Nasjonal transportplan.

I spørjetimen i Stortinget onsdag sa Meltveit Kleppa at flytebrukonsepta som to konsulentselskap har utarbeidd for næringslivet på Stord, skal takast med i det vidare arbeidet for ferjefri E39 mellom Stord og Bergen.

Konsepta inneber ei fem kilometer lang flytebru mellom Reksteren og Os — verdas lengste - til fem milliardar kroner, og 15 minutt innspart køyretid Bergen - Stord i forhold til indre ferjefrie trasé om Fusa.

— Statens vegvesen vil sommaren 2012 presentera oppdatert kunnskap om kostnader og teknologi for både midtre og indre line for E39 Aksdal - Bergen, sa samferdsleministeren i eit svar til stortingsrepresentant frå Hordaland, Arne Sortevik (Frp).

- Positive svar

— Positive svar frå Kleppa bør gi godt håp om at midtre line blir valt for ferjefri E39 i Hordaland, seier Arne Sortevik. Han meiner at påstandar om at flytebrua over Bjørnafjorden er basert på ukjent og svært dyr teknologi, er tilbakeviste på overtydande og veldokumentert vis gjennom konsulentrapportane Stord-industrien har lagt fram.

— Byggekostnader på vel fem milliardar, og ikkje nærmare 16 som er kalkulert i konseptvalutgreiinga, gir midtre line ein heilt annleis samfunnsøkonomisk nytte. No må vi tru at samferdsleministeren meiner alvor, og at endeleg lineval er på plass når regjeringa sitt framlegg til ny Nasjonal tarnsportplan 2014 - 2023 kjem i februar 2013, seier Arne Sortevik.

Står mellom midtre og indre

Konseptvalutgreiinga for den ferjefrie E39 Aksdal (Tysvær) - Bergen som Vegvesenet la fram i fjor, er for tida på ein runde høyring og ekstern kvalitetssikring. Ytre trasé om Austevoll er lagt bort som aktuelt alternativ, og valet står mellom midtre og indre.

— Det er knytt uvisse til både teknologi og kostnader for til dels grensesprengjande bru- og tunnelløysingar. I konseptvalutgreiinga blei det derfor tilrådd å vurdera midtre og indre konsept når vi har fått meir kunnskap, sa Magnhild Meltveit Kleppa i Stortinget i dag.

Vil følgja nøye opp

— Eg held fast ved at vi til sommaren er lova ei meir oppdatering frå Statens vegvesen, og då har vi meir kunnskap. Eg er særs oppteken av å få på plass, så langt det let seg gjera, ein ferjefri E39. Dette er nok ei sak eg kjem til å følgja nøye opp, sa statsråden - og lova i tillegg å sjå på kva overføringsverdi ein ferjefrirapport for Hordaland kan ha for veg- og fjordkryssingsprosjekt andre stader.

Då dei offentlege samferdsleetatane sist veke presenterte sitt planframlegg til Nasjonal transportplan 2014 - 2023, var store deler av ei planlagt satsing på Kyststamvegen E39 sett på vent til fordel for auka løyvingar til drift og vedlikehald av eksisterande riksvegnett.

— Framlegget tek ein milliard kroner frå E39 Kyststamvegen. Dette kan føra til alvorlege konsekvensar for verdiskapinga på Vestlandet, sa leiar i Vestlandsrådet , fylkesordførar Tom-Christer Nilsen (H) i Hordaland.

Treng vi brusamband mellom Bergen og Stord? Sei di meining i kommentarfeltet!

FRA TEIKNEBRETTET II: Båtar kan passera gjennom brua. ILLUSTRASJON: LMG MARIN