Mindretalet vil ha det indre alternativet med bru mellom Frøholmog Svarstad i Stryn kommune.

Sjølv om fleirtalet i utvalet var klart på dagens møte, er dethøgst uvisst kva avgjerd fylkestinget vil lande på komande tysdag. Partigrupperer splitta, og mykje tyder på at det kan gå mot bortimot dødt løp.

På dagens møte var det utvalsmedlemene frå Sp (3), H, KrF og V somstøtta Anda-Lote. Frå Lote på nordsida av Nordfjorden vil dei at E39 i framtidaskal gå til Hornindal, og følgje Kvivsvegen til Volda. Denne er under byggingog opnar til hausten.

Fleirtalet meiner dette alternativet vil ha klart størst regionale effektar, sikre større felles bu— ogarbeidsområde, gje god tilgang til flyplass, sjukehus og sentralhamn,innsparingar i reisetid og føre til at dagens ferjesamband kan avviklast.

Ap (2) og Frp gjekk for strynealternativet som Statens vegvesenhar tilrådd. Subsidiært vil dei ha eit tredje alternativ som ogsåomfattar bruløysing frå Anda til Lote, men då med tunnel gjennom Stigedalen ogny bru over Austefjorden til Volda.

Tidlegare har også samferdsleutvalet hatt saka oppe, det enda 5-4for Anda-Lote.