Hordaland fylkeskommune sine advokatar meiner administrerande direktør i HMR-Group, Knut Prestnes, var inhabil, då han saman med ordførar Synnøve Solbakken og Søral-leiar Per Øyvind Sævartveit, ville løyva 17,6 millionar kroner til infrastruktur ved Husnes industriområde, skriv avisa Kvinnheringen.

Husnes industriområde er eit område kor både Kvinnherad kommune, Søral og HMR Group er sterkt involvert gjennom Husnes Industritomteselskap AS (HIT). Alle dei tre toppleiarane sit i styret til dette selskapet.

Vurdert av advokatar

Samstundes sat dei i ei styringsgruppe nedsett av fylkestinget som skulle fordela kompensasjonsmidlar for arbeidsgjevaravgift i kommunen. Dei 17,6 millionane kom frå denne offentlege pengepotten.

— Det slo meg ikkje at eg kunne vera inhabil. Det har aldri vore økonomiske interesser for meg inne i biletet, seier Knut Prestnes til Kvinnheringen.

Advokatane, som Hordaland fylkeskommune har engasjert til å vurdera habiliteten til aktørane i saka, ser det derimot annleis.

Advokatfirmaet Thommessen meiner klart at Prestnes var inhabil. Årsaka er at han er styremedlem i industritomteselskapet (HIT) og gjennom HMR Group eig han 20 prosent av aksjane i HIT.

- Personleg fordel

— For oss framstår det som at HIT allereie no, og enda meir dersom selskapet overtek det planlagde tilleggsområdet på 200 dekar, har ei økonomisk interesse i at det blir bygd infrastruktur i området. Når dette blir gjort, vil det planlagde industriområdet framstå som vesentleg meir attraktivt, og ein vil potensielt kunna selja/leiga ut industritomter – noko som vil generera inntekter. Dette framstår som "ein særleg fordel" for Prestnes personleg, utover ei generell interesse i å utvikla industrien i heimkommunen (...) slik at det her kan framstå som om Prestnes har vore med å førebu ei sak kor det blir gitt støtte som direkte gagnar den bedrifta han er aksjonær i, skriv advokatane, ifølgje lokalavisa.

Prestnes er blant dei rikaste i Kvinnherad og hamna på 5.-plassen på formuetoppen i kommunen, syner skattetala frå 2011.

- Ordførar ikkje inhabil

Ordførar Synnøve Solbakken (Ap) sit som medlem av den same styringsgruppa på vegner av Kvinnherad kommune, som eig 20 prosent av HIT. Advokatane meiner ordføraren ikkje var inhabil, då ho ikkje personleg har ein økonomisk vinst av å utvikla industritomta.

— Kvinnherad kommune er aksjonær i HIT, men ei eventuell økonomisk forteneste vil vera inntekter som tilfell alle innbyggjarane. Det er difor ikkje snakk om "ein særleg fordel" som kan tilfalla Solbakken personleg, meiner advokatane.

Habilitetsspørsmålet til direktøren på Søral, Per Øyvind Sævartveit, blei ikkje vurdert av advokatane, men fylkesrådmann Paul M. Nilsen varslar at dei vil vurdera hans tilfelle også. Søral AS eig 20 prosent av aksjane i HIT og Sævartveit sit i styringsgruppa.

Til lokalavisa gjev Sævartveit uttrykk for at dersom Prestnes var inhabil, var nok også han inhabil.

IKKJE HABILITETSVURDERT: Per Øyvind Sævartveit, administrerande direktør på Søral AS.
Tor Høvik
"IKKJE INHABIL": Ordførar Synnøve Solbakken (Ap)
Ørjan Deisz