— Vi vil utfordre dagens ordning, seier Eirik Bysheim Hokstad.

Saman med kompanjongen Asgeir Steinsland Hansen leiger han ut til rundt 500 studentar i Bergen. Målet er å doble kundemassen i løpet av få år. Men medan Studentsamskipnaden i Bergen får 250.000 kroner i tilskot frå Husbanken for kvar hybel den byggjer, må Bysheim Hokstad og Steinsland Hansen finansiere sine bygg med lån og eigenkapital.

— Dersom vil får tilskot vil det i mykje større grad kome studentane direkte til gode, fordi vi ikkje har mange tilsette og tunge administrasjonskostnader, seier Bysheim Hokstad.

Den statlege støtteordninga burde vere tilgjengeleg også for dei, meiner Bysheim Hokstad. I løpet av få veker vil dei søkje om tilgang til statstøtte for å byggje husvære til rundt 100 studentar.

— Vi ser på det heilt konkret for to prosjekt som vi skal byggje neste vår. Det er ombyggingar som skal stå klare til neste studiestart, seier Bysheim Hokstad.

Kald skulder

Hos stortingsrepresentant Henning Warloe (H), i kyrkje-, utdannings og forskingskomiteen får Bysheim Hokstad og Steinsland Hansen ei kald skulder. Warloe er positiv til privat utbygging, men negativ til statlege tilskot til private. Skulle det skje måtte eit nytt regelverk på plass for å regulere husleiga, og i så fall ville private utbyggjarar ikkje lenger vere interesser, trur Warloe. Studentsamskipnaden har vedtekter som held husleiga nede.

— Det er ikkje naudsynt å regulere leiga, så lenge pengane går til samskipnadene, seier Warloe.

Komiteleiar Marianne Aasen (Ap) seier også nei til statlege tilskot til private som vil byggje studentbustader.

— Det er ikkje aktuelt for Arbeidarpartiet å endre på dette. Eigarane vil gjere dette for å tene pengar, og det er heilt greitt. Men når det gjeld tilskot frå staten så skal dette alltid gå tilbake til fellesskapet, seier ho.

Støtte frå Frp

Hos stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug, som sit i utdanningskomiteen for Framstegspartiet, får Hokstad og Hansen full støtte.

— Med 12.000-13.000 studentar som står utan bustad stiller vi oss svært positive til at også private utbyggjarar får tilgang, seier Hanekamhaug.

Å opne opp for private vil auke bustadbygginga for studentar og presse utleigeprisane ned, ikkje opp, meiner ho.

I år er det løyvd 235 millionar kroner i tilskot til bygging av studentbustader. I pressområde som Bergen får studentsamskipnaden 250.000 kroner i tilskot for kvar bustad, på vilkår av at byggjeprisen er under 700.000. Det er ingen reglar som regulerer husleiga, men berre studentsamskipnader som står på ei førehandsgodkjent liste hos Kunnskapsdepartementet, kan søkje om tilskot.

Politisk løysing

Trass politisk motstand kan det likevel vere hos politikarane Hokstad og Hansen har største sjanse til å vinne fram.

Så seint som i 2008 endra styresmaktene regelverket for å skilje ut monopoldelen av studentsamskipnadene si verksemd, for å hindre at tilskot til bustadbygging skulle vere i strid med EØS-avtale og konkurranselov. Det viser at regjeringa har tenkt gjennom problemstillinga og kan tyde på at dagens ordning står sterkt juridisk, meiner Jonn Ola Sørensen. Han er partnar hos advokatfirmaet Wikborg Rein, med mellom anna konkurranserett og EØS-regelverket som spesiale.

— Det er unntaksreglar som gjer at ein kan gjere det på denne måten, seier han.

— Departementet står truleg på trygg grunn. Føresetnaden er sjølvsagt at SIB (Studentsamskipnaden i Bergen) faktisk leiger ut til studentar og ikkje tek til å konkurrere i den private bustadmarknaden, seier Halvard Haukeland Fredriksen, stipendiat i EØS-rett ved Universitetet i Bergen.

MEIRSMAK: Trass forseinkingar for gigantutbygginga ved Store Lungegårdsvannet har Studentsamskipnaden i Bergen ikkje mist trua på liknande prosjekt framover. Målet er å forsyne 30 prosent av studentmassen med husvere. Det krev 2700 nye bustader.
RUNE SÆVIG