- Det er ikkje den type verksemd vi skal drive. Vår andel er til sals, seier kommunikasjonssjef Ragnar Norum i Hurtigruten ASA.

Hurtigruten eig 12,49 prosent av Aurland Ressursutvikling, reiselivskonsernet som har Flåmsbana som si viktigaste inntektskjelde. Dei siste åra har togtrafikken mellom fjorden i Flåm og Myrdal stasjon oppe på Bergensbanen fått pengane til å fløyme inn.

I 2009-2010 fekk Aurland Ressursutvikling eit samla overskot på nesten 50 millionar kroner, og eigarane tok ut til saman 20 millionar kroner i utbytte.

- Det er ein av dei få reiselivsdestinasjonane som går med overskot i Noreg, og det er eit veldig bra overskot, seier Norum.

Eigarmøte i morgon

Hurtigruten ASA sin utgang vil tvinge dei andre eigarane – Aurland kommune, det statlege investeringsføretaket Siva og Aurland Sparebank — til å tenkje nytt. Første høve kjem allereie i morgon, på eit eigarmøte i Flåm.

Både ordførar Noralv Distad og banksjef Gunnar J. Sulen seier dei helst ser at selskapet får ein ny medeigar med erfaring, kunnskap og vilje til å vere med på å vidareutvikle reiselivsverksemda i Aurland. Selskapet blei skipa av kommunen og banken i 1997 for å sikre heilårsdrift på Flåmsbana og utvikle reiselivsnæringa i området.

Då hurtigruteselskapet Ofotenog Vesteraalens Dampskib-selskap kom inn som med-eigar tidleg på 2000-talet var eitt av motiva å knyte seg til eit selskap i reiselivsbransjen. Men etter at alle hurtigruteselskapa slo seg saman til Hurtigruten ASA i 2006, har Hurtigruten ASA endra strategi, og gradvis seld unna selskap som ikkje har noko direkte med hurtigrutedrift å gjere. No er turen komen til aksjane i Aurland Ressurs-utvikling.

Mellombels løysing

Spørsmålet er om banken og kommunen kan få ønskjet om å få ein nye partnar i selskapet oppfylt, utan at dei sjølve må vurdere eit sal.

Eit teikn på at det kan bli vanskeleg, er utsegna frå konserndirektør Leif Øverland i Fjord1, som mellom anna driv turistbåttrafikk på strekninga Flåm-Gudvangen og Gudvangen-Kaupanger:

- Vi er kjent med at denne posten er til sals, men det skal større postar til enn 12,5 prosent for at vi er interessert. Dersom det hadde vore ein større andel (til sals, red. merk.), og det var fleire partnarar som ville vere med, så ville vi ikkje ha sagt nei til å kome til eit møte, seier Øverland.

Dersom Hurtigruten finn fram til ein kjøpar som dei tre andre eigarane ikkje vil ha med på laget, kan dei nytte forkjøpsretten som dei har gjennom ein aksjonæravtale i selskapet. Om både kommunen, Siva og banken vil bruke forkjøpsretten, har dei rett til å kjøpe seg opp i høve til kor stor part dei alt eig i selskapet, slik at styrkeforholdet dei i mellom ikkje blir endra.

Forhandlar med NSB

Ei avklaring om ny eigar kan trekkje i langdrag fordi avtalen som er sjølve berebjelken i Aurland Ressursutvikling, retten til å køyre Flåmsbana, går ut ved slutten av året. Det er NSB som sit på retten til å køyre tog på strekninga og Aurland Ressursutvikling er avhengig av ein ny avtale for å halde fram som i dag.

- Vi er i ein prosess med NSB om ein forlenga avtale, seier styreleiar Ivar Bjarne Underdal i Aurland Ressursutvikling. Han vonar på ein avtale på ti år, med rett til forlenging med ytterlegare fem år og kallar dagens avtale ein vinn-vinn situasjon, der NSB får gevinst gjennom auka trafikk på Bergensbanen.

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB stadfestar at NSB satsar på ein ny avtale.

- Vi er innstilt på ein ny avtale som er fornuftig for begge partar, seier han.