De fem dommerne i saken var enige om opphevelsen, etter at både tingrett og lagmannsrett hadde funnet Nerdrum skyldig i grovt skattesvik, skriver Aftenposten.

«Manglene ved lagmannsrettens domsgrunner referer seg til hvilke verdier som er unndratt beskatning — spørsmålet om en inntekt på 700.000 dollar er talt med to ganger, og om et beløp på 450.000 dollar av dette allerede er beskattet. Dette er en betydelig del av det totale beløp saken dreier seg om. Det er etter mitt syn tale om mangler av en slik karakter at lagmannsrettens dom med ankeforhandling må oppheves», skriver dommer Bårdsen, og får støtte av de øvrige fire dommerne.

Nedrum ble 26. juni 2012 dømt til to år og 10 måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mente han hadde unndratt nesten 14 millioner kroner fra beskatning. Kunstneren anket dommen til Høyesterett, og vant frem på sin anke over saksbehandlingen, såkalt «mangelfulle domsgrunner».