— Det er for å minna meg heile tida på kor viktig det er å prioritera desse vegstrekningane, seier Hordaland-representant Rommetveit om følgjande Vikinglotto-rekkje som han no satsar fast på: 5-7-13-16-34-39.

— 5 står for riksveg 555 Sotrasambandet, 7 står for riksveg 7 Hardangervidda, 13 er riksveg 13 i indre strøk, 16 står for europaveg 16 frå Bergen, 34 er E134 over Haukeli, og 39 er sjølvsagt kyststamveg E39, forklarer Ap-medlemmet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Beklagar nummer 1

55-åringen frå Stord beklagar at Vikinglotto berre har seks siffer, for han skulle gjerne også hatt med talet 1. Det står for det som populært er kalla kystens riksveg nummer 1 - sjøen.

— Vanleg lotto var utelukka her, det går berre til 34. For eg måtte ha med nummer 39, E39 er viktigast av alt, seier Magne Rommetveit, som har levert inn tivekerskupong, og som vil halda fram med å spela iallfall så lenge han sit i transport- og kommunikasjonskomitéen. Kva eventuelle vinstar skal gå til, har han ikkje bestemt seg for. Til vegføremål ville dei uansett ikkje rekkja særleg langt. Ein millionvinst held om lag til ein meter flytebru.

NTP-vedtak neste vår

Etter at stastetatane Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 29.februar presenterte sine framlegg til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, er Magne Rommetveit og dei 15 andre medlemmene i transport- og kommunikasjonskomitéen i gang med å førebu sine respektive parti på Stortingets endelege vedtak av NTP-en seint på våren 2013.

Medan hordalandkollega Øyvind Halleraker (H) i samme komité vil at staten investerer 250 milliardar kroner i neste NTP-periode, ønskjer ikkje Magne Rommetveit å koma med konkrete tal på dette stadiet.

— Det er stor interesse og enorme forventningar og rundt om. Nesten alle seier no er det vår tur. Men det er uråd å innfri alle ønskje. Alt avheng dessutan av rammene vi får, seier Rommetveit, som tysdag møter Ap-lag frå Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som ei førebuing til høyringsuttalar til NTP som skal leverast til sommaren.

Positive merknader

— Utfordringa er å få politikarane til å sjå over fylkesgrensene, seier Magne Rommetveit, som har funne mange positive merknader i fagetatane sitt NTP-framlegg, med tanke på både ferjefri E 39, ny Sotrabru, utbetring av E134 og dobbelt jernbanespor til Arna med opning for Intercity-tog Bergen – Voss. Han ser og millliardutbygginga av Flesland som eit teikn på at Avinor verkeleg satsar på Bergen lufthavn.

— Eg håpar det i høyringsuttalane blir flagga store ambisjonar, men det må vera realisme i det. Og så er det ei grense for kor mykje bompengar vi toler. Det blir knallharde prioriteringar, og kan bli ein kamp mellom regionane, seier Magne Rommetveit.

Går for Eikelandsosen

For den ferjefrie E39 ser Rommetveit at Rogfast-prosjektet er kome lengst, og han ønskjer det inn i første del av NTP-en sin planperiode. Så håpar han å få plass til Hordfast i andre delen, og poengterer at sistnemnde ikkje er teke med i fagetatane sine tilrådingar fordi konseptvalutgreiinga Aksdal (Rogaland) – Bergen ikkje er ferdig med kvalitetssikringsrunden.

Magne Rommetveit gir uttrykk for at Hordaland bør samla seg om Hordfasts indre trasé via Eikelandsosen i staden for det teknologisk og kostnadsmessige uvisse flytebrukonseptet over Bjørnafjorden.

— Ein kan ønskja seg så mykje ein vil, men eg er mest opptatt av å få noko gjort, seier han.

— Ein av dei største truslane mot den ferjefrie kyststamvegen er om vestlandsfylka ikkje står samla i prioriteringane sine for landsdelen, seier Magne Rommetveit.