Berre stubbar står igjen etter dei solide furutrea som har stått langs vegen ved Rimbareidtjørna naturreservat på Fitjar. Like ved trestubbane står eit skilt med bilete av riksløva og påskrifta «Område freda i medhald av lov om naturvern».

— Det er hogge om lag ti til tolv meter inn i reservatet i ei stripe langs vegen, fortel Ragni Nordås ved bergenskontoret til Statens naturoppsyn.

Dei har no meldt saka til politiet.

Alvorleg og ulovleg

Rimbareidtjørna naturreservat er i hovudsak eit våtmarksområde, med fleire truga fugleartar. Naturreservat er den strengaste verneforma som finst, meint til å verna om særleg viktige naturkvalitetar.

Magnus Steinsvåg, rådgjevar på miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland, synest difor det er svært uheldig at skog har blitt hogge utan løyve.

— Det å berre ta seg til rette og hogga i eit naturreservat er veldig alvorleg og heilt ulovleg. Det som skjer no er at me ikkje har noko oversikt over kvar dei truga artane er, og kva konsekvensar dette vil få, seier Steinsvåg.

Grønt lys frå kommunen

Det er firmaet Midtfjellet Vindkraft AS som bestilte hogsten av trea. Dagleg leiar Ole Vidar Lunde seier det skjedde i mai.

På motsett side av vegen for reservatet går ein veg opp til eit anlegg der Midtfjellet Vindkraft byggjer vindmøllepark. Lunde fortel at det var nødvendig å hogga ned tre nærast vegen, for å få frakta dei lange vengene til møllene opp til anleggsområdet.

Han er fullt klar over at trea var verna.

— Difor henta me inn løyve frå kommunen før me starta hogsten. Der fekk me grønt lys, seier Lunde.

Lunde påpeikar at Fylkesmannen sjølv har drive hogst på same stad tidlegare.

Han er overraska over at saka no er meldt til politiet.

— Me må beklaga om me ikkje har henta inn nok løyve og har gjort noko gale, men me hogg altså i god tru om at me hadde lov, seier Lunde, og seier dei har gitt full forklaring til politiet.

Kan ikkje gi løyve

På landbrukskontoret til Fitjar kommune har dei likevel ikkje kjennskap til at eit løyve til å hogga i naturreservatet skal vera gitt.

— Då må det ha vore nokon som er på ferie no. Eg kan ikkje svara på kven som har sagt kva, seier landbrukssjef Audun Torvund.

Han stussar også over at nokon skal ha gitt eit slikt løyve, då det ikkje er kommunen som har myndigheit i naturreservat.

— Det er Fylkesmannen som rår over dei verna områda. Me kan ikkje gi løyve til hogst der, seier Torvund.

Under etterforsking

Steinsvåg hos Fylkesmannen fortel at sjølv om grunnen til at området er verna er våtmarka og fuglane som bur der, er trea langs vegen også viktige.

— Dette var naturleg skog som me no må venta på at veks opp att. Den var veldig grei å ha som ein buffer mot vegen der det er mykje trafikk mellom Stord og Fitjar, seier Steinsvåg.

Han bekreftar at Fylkesmannen sjølv har drive vedlikehaldsarbeid i området tidlegare.

— Men det er stor forskjell på å gjennomføra kontrollerte tiltak og det å ta seg til rette, seier han.

Konstituert lensmann på Stord lensmannskontor, Roald Raunholm, bekreftar at saka er meldt inn, og seier den no er under etterforsking.