Sunnhordland Bru— og Tunnelselskap AS må bruka bompengar for å betala Vegvesenets ombygging av Trekantsambandets bomstasjonskryss på Føyno, ein operasjon som kan kosta opp mot 40 millionar kroner.

— Det høyrest mykje ut, men vi må forhalda oss til Vegvesenet. Og vi har ikkje andre finansieringskjelder enn bompengar, seier styreleiar Pål Kårbø i det interkommunale selskapet. Han håpar at E39-anlegget kan bli gratis å køyra frå 30. april – på dagen 12 år etter at kong Harald offisielt opna det.

— Det ville vore symbolsk fint med den datoen, seier Kårbø.

- Skulle vera enkel

Bru- og tunnelselskapet har alt i Stortingets godkjenning av prosjektet i 1996 plikta seg til å betala ei tilbakeføring av bomstasjonsområdet til vanleg vegstandard.

— Ja, det stemmer. Men 40 millionar kroner høyrest veldig mykje ut, særleg på bakgrunn av at bomstasjonen i si tid blei planlagt slik at han skulle vera enkel å byggja om, seier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H), tidlegare leiar i Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap. Han får støtte av kollega Magne Rommetveit (Ap) – tidlegare ordførar i Stord – i Stortingets kommunikasjon- og transportkomité.

Prosjektleiar Roberto Balzer i Statens vegvesen seier at kostnaden på 40 millionar kroner for ombygginga er ein grovkalkyle. Han minner òg om at det dreier seg om eit toplanskryss med tre armar der fartsgrensa skal hevast frå 50 i dag til 80 kilometer i timen.

— Eit høgrisikoområde med tunnel og bru og stor trafikk, seier Balzer.

Tre år før tida

Styret i bru- og tunnelselskapet avgjer nedleggingsdatoen for den bemanna bomstasjonen på Føyno 22. januar. Då vil selskapet truleg ha eit meir nøyaktig overslag over ombyggingskostnadene, og over kor store summar Autopass-abonnentane vil ha til gode når avgiftsbetalinga tek slutt.

— Dei siste par åra har vi til ei kvar tid skulda abonnentar kring 30 millionar kroner i form av førehandsbetalt avgift. Alle vil få tilbakebetalt summen dei har til gode når avgiftsinnkrevjinga tek slutt, lovar Pål Kårbø.

Trass bompengeforlenginga som ombygginga på Føyno inneber, blir Trekantsambandet gratis tre år før tida som var rekna med ved opninga i 2001. Trafikken har auka langt meir enn prognosane frå den tida tilsa. I 2011 var det over to millionar passeringar i bommen, ein trafikkvekst på nær ni prosent frå 2010. Det kom inn 165 millionar kroner i bomavgift.

Ny bom i vest

Heile Trekantsambandet vil ikkje bli gratis å passera i vår. For trafikantar til og frå Bømlo vil straks etter bomfjerninga på Føyno møta ein ny, automatisert bomstasjon to kilometer lengre vest – ved Bømlabrua sitt landfeste på Spissøy. Her må dei betala bomavgift til Bømlopakken, eit stortilt vegopprustingsprosjekt for Bømlo til over ein milliard kroner, ferdigstilt innan 2019.

Opphevinga av bompengebetalinga på E39 i Bømlafjordtunnelen og over Stordbrua vil seinare bli avløyst av avgiftsbetaling lengre nord på stamvegen. For ein eigen bompengepakke for Stord er under førebuing. Den skal delfinansiera nye kryss og utbetringar av E39 på Stord.

Synspunkt? Diskuter under: