Blant veiprosjektene nevnt i byrådsplattformen er Skansetunnelen, Mindetunnelen, Arnatunnelen, 3. byggetrinn for Ringvei vest og Ringvei øst. I tillegg kommer bybane til alle bydeler og en omfattende satsing på gang— og sykkelveier. Dette er en rådyr pakke. Kjente kostnadsoverslag fra ulike offentlige utredninger gir en samlet pris på over 20 milliarder kroner.

25 kroner i snitt

Når byrådsleder Monica Mæland mandag leser opp sin tiltredelseserklæring for bystyret, vil hun ikke si noe om hvor mye dette vil koste bilistene.

Sivilingeniør Helge Hopen har tidligere beregnet for BT hva en ny bompengepakke for Bergen vil koste basert på prosjekter til en kostnad på 16,7 milliarder kroner. Nå er Arnatunnelen kommet med, og i tillegg oppdaterte tall for Mindetunnelen, til sammen 3,5 mrd. kroner. Da viser beregningen at gjennomsnittsprisen for en passering øker fra kr 7,50 til 25 kroner. Staten og fylkeskommunen dekker en tredel av regningen, slik det gjøres i dag. Øker denne andelen til 50 prosent, blir prisen pr. gjennomsnittspassering 21. kroner.

Forbereder ny bompengesøknad

I første omgang forbeder byrådet en mindre bompengepakke som skal betale for Bybanen til Flesland, siste byggetrinn av Ringvei vest frem til Birkelandskrysset og Skansetunnelen.

— Vi vil ha Bryggen bilfri og vi må sikre at vi har finansiering av Bybanen til Flesland. Vi er opptatt av at gravemaskinene ikke skal stoppe, og da må vi ha et finansieringsvedtak til rett tid, sier påtroppende byutviklingsbyråd, Filip Rygg (KrF).

Skal byrådet lykkes med det, må et vedtak være på plass før Bybanen til Lagunen åpnes sommeren 2013. Rygg vet ikke hvor stor økning i bompengesatsene dette vil medføre, heller ikke hvor lang innkrevingsperioden skal være.

— Vi vil måtte øke satsene. Vårt dilemma er at lengre nedbetaling gir høyere rentekostnader, noe som vil koste betydelig etter hvert. Tar vi en kortere nedbetaling, får vi en større økning i bompengesatsen.

Enda en søknad

Hvordan resten av de mange vei- og baneprosjektene skal finansieres, er på langt nær avklart.

— Vi har ikke det samme behovet for en bompengesak som skal dekke utbygging av Bybanen til Åsane. Den blir først bygd når strekningen mot Flesland er ferdig. Når det gjelder hvordan resten av prosjektene skal finansieres, så har vi ikke fasiten i dag.

En løsning er å legge alle prosjektene, inkludert en videre utbygging av Bybanen, inn i en regionpakke i samarbeid med nabokommunene. Men i nabokommunene er skepsisen til at deres prosjekter blir en del av en regionpakke stor. (se egen sak)

— Politikk er det muliges kunst. Gjør vi ikke en jobb for å få på plass en slik regional pakke, svikter vi vårt ansvar som motor i regionen. Vi skal selvfølgelig ta det ansvaret, men det er for tidlig å si om vi får dette til og hvilke prosjekter som skal inn her.

Frp må stemme for

I byrådsplattformen er Fremskrittspartiet gitt anledning å ta dissens i byråd når det gjelder bompenger til å sluttfinansiere Bergensprogrammet. Men om det ikke lar seg gjøre å skape flertall i bystyret for en bompengepakke uten køprising, skal Frp stemme for pakken. Dette for å "bidra til lavest mulige takster”, som det heter i plattformen.

Arbeiderpartiets nye gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, sier partiet ønsker køprising.

— Ap er et ansvarlig parti og er alltid åpen for forhandlinger, men det vil være med utgangspunkt i vår politikk. Vi vil ikke være en redningsplanke for Høyre og KrF som skal hindre byrådet fra å sprekke.

Det er Frp beredt på.

— Vi sier i avtalen at vi skal stemme for dette i bystyret dersom alternativet vil være enda høyere bompenger eller køprising, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

— Hvor går partiets smertegrense?

— Vi har en smertegrense som alle andre. Statens andel er avgjørende, slik jeg antar den er for de andre partiene. Men hvor denne smertegrensen går, vil jeg ikke si noe om.

— Kan noen av prosjektene falle ut dersom staten ikke betaler nok?

— For oss er Skansetunnelen svært viktig, og vi forholder oss til at bystyret har vedtatt at Bybanen skal bygges til Flesland. Vi kan ikke fjerne oss helt fra virkeligheten, sier Røssland.