I årene 2010 og 2011 har Stortinget bevilget 765 millioner kroner til rassikring av fylkesveier her i landet. Store deler av disse pengene skulle vært brukt på Vestlandet. Men man klarte bare bruke 403 millioner, eller 53 prosent av det som var bevilget. Resten står urørt på konto.

Refs fra revisjonen

Dette kommer frem i Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget om forvaltningen av kongerikets tildelte midler. Alle departementene får kjeft, bortsett fra finans, fiskeri og statsministerens kontor. For samferdselsdepartementet er det særlig underforbruket av penger til rassikring som trekkes frem.

Riksrevisjonen kaller dette kritikkverdig, og stiller seg spørrende til rutiner for oppfølging og bruk av tilskudd for rassikring. De ber departementet opplyse om når de ser for seg å ta igjen etterslepet, heter det i riksrevisor Jørgen Kosmos rapport til Stortinget. Noe svar fra Marit Arnstads departementet har de ennå ikke fått.

Sene planer

Samferdselsdepartementet viser til manglende planer, når de skal forklare hvorfor 361 millioner kroner ikke er gått til det de er bestemt for, nemlig sikring av rasutsatte veier i utsatte strøk. De viser til at handlingsplanen for rassikring først var ferdig i mars 2010, og dette førte til forsinkelser. Departementet hevder også i sin forklaring at etablering av et nytt system for overføring av penger også er skyld i forsinkelsene på veiene.

For neste år har regjeringen foreslått å bruke 550 millioner kroner til rassikring. I desember slutter Stortinget seg til dette, uansett om det finnes planer eller ikke.