Dette kan bety en årlig subsidiering av driften av gasskraftverket og klimagassutslippene fra Mongstad med mellom 120 og 150 millioner kroner, skriver aftenbladet.no.

Statoil har søkt klimadirektoratet (KLIF) om tildeling av gratis klimakvoter for gasskraftverket på Mongstad. Denne søknaden er innvilget og gjelder fra oppstart av ordinær drift ved kommende årsskifte og ut 2012.

Ved full drift er det beregnet at gasskraftverket vil sende nær én million tonn klimagasser ut i amtomsfæren årlig.

Kårstø reagerer Gasskraftverket på Kårstø har derimot fått gratiskvoter for bare en tredel av sine klimagassutslipp og må kjøpe kvoter for resten av sine utslipp.

— Vi reagerer på denne forskjellsbehandlingen, som ikke har noen faglig begrunnelse, sier informasjonssjef Geir Fuglseth hos Naturkraft på Kårstø.

Vanskelig å skjønne Han legger til at Naturkraft på Kårstø utnytter 59 prosent av energien i gassen som brukes til brensel, mens virkningsgraden og dermed energieffktiviteten på Mongstad er beregnet til 67 prosent.

— Det er vanskelig å skjønne en slik forskjellsbehandling bare på grunn av at Mongstad utnytter energien i gassen åtte prosent bedre.

«Høyeffektivt kraftvarmeverk» KLIF viser i sin begrunnelse til at Stortinget har satt av en reservekvote med gratis kvoter til såkalte høyeffektive kraftvarmeverk. Gasskrafverket på Mongstad skal være såkalt høyfektivt fordi det er bygt sammen med raffineriet på Mongstad.

Det betyr i praksis at en del av varmeproduksjonen fra gasskraftverket blir brukt i raffineriet. Dermed erstattes noe brenning av olje som før ble gjort for å produsere varme.

Merkelig avgjørelse - Merkelig avgjørelse å gi Statoil på Mongstad en støtte eller subsidie gjennom gratis utslippskvoter verdt mellom 120 og 150 millioner kroner årlig, sier Marius Gjerset i miljøstiftelsen Zero.

Han viser til at gasskraftverket på Mongstad vil gå for halv maskin i starten med bare en turbin i drift.

— Dermed blir integrasjonen med raffineriet mindre og energieffektiviteten lavere enn planlagt, sier Gjeset.

Mange løftebrudd på Mongstad - Dette blir spesielt underlig når vi kjenner til alle de ulike løftebrudd som har skjedd på Mongstad. Ifølge den avtalen som Statoil inngikk med staten skulle 100.000 tonn CO2 fanges i testanlegget ved oppstarten gasskraftverket. Nå er det det vedtatt at 100.000 tonn klimagass skal fanges, men ikke lagres, bare slippes ut igjen i atmosfæren. Dessuten er fullskalarensing for klimagasser utsatt med minst fire år, sier Marius Gjerset i Zero.