Alt til våren kan dei første riggane leggje til kai for reparasjon og vedlikehald ved det nedlagde ferjeleiet i Skipavika i Gulen. Til saman kan opptil 400 personar få arbeid her.

Dei mediesky Odfjell-søstrene eig Odfjell Drilling, som har spesialisert seg på å drive boreriggar. No vil dei også ha ein bit av den komande milliardmarknaden som reparasjon og vedlikehald av boreriggane er venta å bli.

Søstrene har med seg dei tidlegare eigarane av oljeserviceselskapet Beerengberg Group, Arne Dalseide og Svein Fløysand. Saman eig dei oljeserviceselskapet PSW Group, som har spesialisert seg på riggvedlikehald.

No har dei gått i kompaniskap med to investorar i Gulen, Stein-Inge Larsen og Lars Hellandsjø for å etablere eit nytt riggvedlikehalds-anlegg ved Fensfjorden. I første omgang er det snakk om mindre oppdrag, men alt frå 2014 skal anlegget vere i stand til å ta imot større oppdrag i samband med rigginspeksjonar.

Gjennom Skipavika Næringspark står Larsen og Hellandsjø for utbygginga, medan riggvedlikehaldet skal drivast av det felles eigde PSW Rig Service. I første omgang er det snakk om investeringar i anlegget på mellom 30 og 50 millionar kroner.

Eksplosiv vekst

— Talet på flyttbare einingar på norsk sokkel kjem til å auke frå 33–34 i fjor til 49–50 i 2015, seier analytikar Jarand Rystad i Rystad Energy.

Jakta på å få opp meir olje får oljeselskapa til å bore både fleire produksjons- og leitebrønnar. Oljeselskapa sine bore- og brønnutviklingskostnadar vil gå frå 80 milliardar kroner i 2012 til 125 milliardar i 2015, ifølgje Rystad.

Det betyr fleire riggar, og alle desse riggane treng vedlikehald.

Nettavisa offshore.no berekna i august i fjor at over 70 riggar på norsk sokkel skal inn til såkalla klassing fram til 2020. Klassing er ein omfattande inspeksjon, gjerne med større utbetrings- og vedlikehaldsoppdrag på kjøpet. Berre dette gir oppdrag for 7,5 milliardar kroner, skriv nettavisa. Den første store toppen i marknaden er venta allereie neste år.

Svimlande beløp

Rett før jul gjekk administrerande direktør Kurt Andreassen på Coast Center Base (CCB) spent rundt og venta på korleis det ville gå med storkunden Songa Offshore, som måtte selje unna ein av sine nye riggar for å få nok pengar til å gjere opp for seg på CCB. Riggane "Songa Delta" og "Songa Trym" skulle opphavleg utbetrast for til saman cirka ein milliard kroner – men blei mykje dyrare.

VEKST: Talet på riggar på norsk sokkel vil auke med 50 prosent dei neste to åra. Det får investorane til å satse på nye anlegg som kan ta unna den venta veksten i reparasjonar og vedlikehald. Fram til 2020 er det snakk om oppdrag på riggane for rundt 7,5 milliardar kroner.
TOR HØVIK

Salet gjekk i boks, og Andreassen kunne puste letta ut. CCB har aldri opplyst kor mykje Songa skulle betale for å gjere jobben, ut over at det var snakk om eit "betydeleg beløp".

Kurt Andreassen trur nykomarar i marknaden vil få det tøft. Det er både kapital— og utstyrskrevjande å ta på seg dei største reparasjons- og vedlikehaldsoppdraga. Underleverandørar og anna infrastruktur som er bygd opp rundt dei tre store aktørane, Westcon, CCB og Bergen Group på Hanøytangen, gjer at dei framleis vil ta dei store og omfattande oppdraga, meiner han.

— Eg trur ikkje det er grunnlag for 10–15 riggverft langs norskekysten, seier han.

Byggjer i rekordfart

Dykkar Knut Johan Medhus stig opp mellom isflaka i Fensfjorden, like ved det nedlagde ferjeleiet i Skipavika. I over to timar har Medhus jobba i djupet for å bore ut fundamentet til den nye djupvasskaia som skal byggjast her.

Dagleg leiar O. Haukøy i Petro Support West (PSW) trur riggmottaket i Skipavik vil få store ringverknader, også på Mongstad-sida av Fensfjorden, der PSW har ingeniørkontor, verkstad- og lagerhallar i dag.

Går alt etter planen skal her til slutt vere planert eit 400 mål stort industriområde.

— Det vil få ein veldig spin-off til bedriftene som er her. Sjølv om det er ein liten fjord her, ser ikkje vi den som ei avgrensing, seier han.

Går alt etter planen kan mellom 200 og 400 personar vere i sving når reparasjons- og vedlikehaldsarbeid er på det travlaste.

Eit større inspeksjonsarbeid startar gjerne allereie med planlegging og ingeniørarbeid eitt år før riggen skal til land, og kulminerer med eit par månader intens arbeid når den ligg ved kai.

Haukøy reknar med at det er plass til ein ny aktør i bransjen.

— Vi ser at kundane trykkjer på for å få eit alternativ, seier han.