— Kast ikkje barnet ut med badevatnet, åtvara oljedirektør Bente Nyland på Strategikonferansen for offshore leverandørindustri i Stavanger i dag.

Nyland er einig i at kostnadskutt må til i bransjen, men er redd for at viktig ingeniørkompetanse som møysommeleg er bygt opp dei siste åra kan gå tapt.

- Stort potensiale

— Det er framleis eit stort potensiale på norsk sokkel. Men kostnadane må ned for å realisera verdiane, og det må vidare teknologiutvikling til. Det gjeld berre å passa på at vi ikkje gjer samme feilen som på 1990-talet, då vi mista nesten ein heil generasjon ingeniørar, sa Bente Nyland.

Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel og styreleiar i Norsk Industri Olje & Gass, var på dagens konferanse inne på det samme som Nyland, som ein følgje av at investeringane på norsk sokkel flatar ut.

— Det mest forstyrrande i dagens bilde er faren for rekrutteringssvikt til bransjen. Vi risikerer å bryta ned att ungdommen si interesse for å gå inn i realfag, sa Skogseth.

Stor aktivitet i mange år

— Vi har brukt ti år på å byggja opp tilliten til realfag- og ingeniørstudiane. Eg er også redd for at dette fort kan forvitra, sa Erling Matland, utviklingsleiar og visekonsernsjef i Aibel AS.

Blant fleire innlegg om høgt norsk kostnadsnivå i oljesektoren, dårleg produktivitetsutvikling, sterkare Asia-konkurranse og utflata investeringsnivå, minna oljedirektør Bente Nylund forsamlinga om at det er utsikter til stor aktivitet på norsk sokkel i mange år framover.

— Dei totale petroleumsressursane aukar stadig, nesten 50 år etter at den første utvinninga. Oljedirektoratet har 88 olje- og gassfunn til vurdering for utbygging, og det er framleis stor leiteaktivitet, seier Nylund.

Nordsjøen lokomotivet

— Men det er Nordsjøen som enno er lokomotivet for både produksjon og økonomi. Av 78 felt som var i produksjon ved årsskiftet, ligg 60 i Nordsjøen. 11 av 13 felt som er under utbygging er i Nordsjøen, seier oljedirektøren.

Statssekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet sa på Stavanger-konferansen at alle i bransjen må snakka saman og konsentrera seg om kostnadsnivået no når Statoil og andre oljeselskap har varsla investeringskutt.

— Vi må leva med bølgedalar, og bransjen vil no ha nytte av omstillingsevna si. Kutt ut unødvendig byråkrati og bruk standardkontraktane for norsk sokkel, oppfordra Fostervold.