Klima og forureiningsdirektoratet (Klif) avdekte tidlegare i år at DVS Mongstad hadde lagra 32500 tonn oljeavfall hos selskapet Oelon i Sandefjord. I sommar vart det også avdekkje at Mongstadbedrifta hadde lagra 7000 tonn hos ei bedrift i Fredrikstad. Også der mangla verksemda løyve til å oppbevare avfallet.

No krev Klif at DVS Norge tømmer lager i Fredrikstad innan 1. november, og lageret i Sandefjord innan årsskiftet.

Ulovleg lagra

1. september og 1. november må DVS Norge leggje fram ein plan og orientering om korleis arbeidet med å flytte avfallet attende til Mongstad går. Greier ikkje verksemda å halde tidsfristane, kan Klif kome til å nekte verksemda å ta mot meir oljeavfall inntil vidare.

DVS byggjer eit reinseanlegg for boreslam og anna avfall frå oljeutvinning på sokkelen, først og fremst frå Statoil. Anlegget er straks ferdig, og kan takst i bruk neste månad. Men i byggjeperioden har DVS Norge teke mot langt meir avfall enn bedrifta kan ta unna i det vesle anlegget som alt er på plass. Det er dette overskotsavfallet som er ulovleg lagra i Sandefjord og Fredrikstad.

Trass i at avfallet ikkje er lagra i samsvar med reglane fryktar Klif ikkje at det er fare for eksplosjonar, slik det skjedde i oljeavfallsanlegget i Sløvåg. I første omgang er det fare for gassutvikling som kan lukte vondt, og Klif rår til jamn kontroll av gassutvikling for å kontrollere om det kan bli eksplosjonsfare.