Landbruksdirektørene i Hordaland og Sogn og Fjordane sier nei til planene om at gårdsbruk skal kunne selges i et fritt marked.

Landbruksministeren vil at det skal bli lettere å gjøre drømmen om et gårdsbruk til virkelighet. Selv om du ikke har odelsrett eller allerede er bonde, skal du få kjøpe gårdsbruk til markedspris – slik vanlige hus omsettes i dag.

Derfor ønsker Listhaug å avskaffe ordninger som prisregulering, odelslov, boplikt og konsesjonslov.

Før jul sendte hun på høring et forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven. Nest steg er forslag om å oppheve hele konsesjonsloven.

Flere for salg

Frp-statsrådens plan er å få til en fri prisdannelse. Det skal bli mer attraktivt både å selge, kjøpe og vedlikeholde jordbrukseiendommer. Den enkelte bonde skal få større råderett over eiendommen.

FÅR NEI: Landbruksminister Sylvi Listhaugs liberale tanker om landbruket møter motstand.
Olav Olsen/Aftenposten

Hun tror det vil gi flere salg, og færre holdes tilbake i familien fordi prisen er for dårlig.

Svært få gårdsbruk legges ut for salg i de to vestlandsfylkene. Bare i Hardanger snakker man om ett gårdsbruk hvert annet år.

Den store omveltningen i landbrukspolitikken har opphav i Sundvolden-erklæringen som Høyre og Frp står bak.

Frykter kjøpesterke private

Landbruksdirektøren  i Hordaland, Ole Bakkebø, advarer sterkt mot å oppheve prisreguleringen. De mener det vil føre til at private kjøper opp små vestlandsgårder og bruker eiendommene som fritidssteder.

Folk som ønsker å bli bonde, eller naboer som trenger tilleggsjord, vil tape i budrunder med kjøpesterke byfolk og eventuelle andre interesserte.

Ifølge Fylkesmannen i Hordaland er problemer med at landbrukseiendommer kan bli solgt ut av næringen spesielt stor på Vestlandet. Årsaken er at mange landbrukseiendommer er små, og kjøpekraften hos private stor.

Samtidig blir landbruksministeren minnet om at det allerede er en åpning i dagens lovverk for å dele opp gårder for salg: Bolighuset kan selges for seg, og jord og utmark for seg. Da kan husene brukes til fritidsformål, og eiendommen til landbruk.

Matproduksjon og bosetting

- En slik løsning burde nok vært bedre kjent i den lokale forvaltning og blant bønder og grunneiere. På denne måten kan man oppnå høyere totalpris, noe som kan være en god løsning for de minste gårdsbrukene.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener dagens ordning har bidratt til å holde prisene på gårdsbruk og tilleggsjord på et såpass lavt at det har vært mulig for andre bønder å overta. De mener dette er i tråd med landbrukspolitikken om matproduksjon og bosetting i distriktene.

Det påpekes også at boplikten er vel så viktig som prisregulering. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane anbefaler derfor at oppheving av prisregulering i hvert fall utsettes til de andre virkemidlene som brukes i landbrukspolitikken er vurdert.

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil ikke kommentere protestene fra Vestlandet.