Tillitsbrot og søknad med urette opplysningar, meiner samferdslepolitikarane i Sogn og Fjordane.

— Kva i alle dagar er problemet, spør forretningsmannen Frank Ytredal i Høyanger.

Forutan å drive hotell, drosje og blomsterbutikk, eig Ytredal også eit gravferdsbyrå.

-  Har vore open

Planane om å setje seter i gravferdsbyråets bårebil og deretter bruke den som selskapsvogn, eller limousin om ein vil, har vekt oppsikt. Samferdslepolitikarane i Sogn og Fjordane grunngjev løyveinndraginga med at Ytredal oppgav urette opplysningar i søknaden, og at selskapet som søkte ikkje eig den aktuelle bilen.

— Eg har heile tida vore open rundt kva kjøretøy eg ville nytte, seier Ytredal.

Han søkte sommaren 2009 om å bruke ein Mercedes med registreringsnummer TV 73300 til som selskapsbil. Ifølgje inndragingsvedtaket, opplyste Ytredal at han ville bruke ein seksseters Mercedes R-klasse, medan det i ettertid vart kjent at bilen er ein bårebil med to seter registrert på gravferdsbyrået.

Brukte bilbrosjyre

— Med søknaden sende vi ei brosjyre som viste kva biltype som skulle nyttast. Då sakshandsamaren i fylket ringde for å få registreringsnummeret på den aktuelle bilen, opplyste eg at eg ville bruke TV 73300 etter at seta var slått opp. Inntil eg fekk omregistrert bårebilen oppga eg å ville bruke ein annan, litt eldre seksseters R-klasse eg har hatt gåande som drosje, seier Ytredal.

Han meiner at det er heilt uproblematisk å gjere ein gravferdsbil om til limousin, og at det på ingen måte er i strid med regelverket. Med seks seter på plass fyller kjøretøyet etter hans meining fullt ut krava til å få løyve som såkalla selskapsvogn.

- Reagerer sterkt

— Det er ikkje noko vilkår at bilen skal takast i bruk straks, og det er heller ikkje noko formell driveplikt på eit slikt selskapsvogn-løyve. Så kva er problemet, spør Ytredal.

Ifølgje inndragingsvedtaket syner saka eit klart brot på tilliten mellom løyvehavar og løyvemynde.

— Vi reagerer sterkt på denne hendinga, står det i tilrådinga som politikarane vedtok. Dei skal no endre rutinane slik at bilar som skal nyttast til løyvepliktig persontransport, heretter må visast fram for samferdslekontoret for godkjenning. I vedtaket får Ytredal både løyvet sitt inndrege på dagen og eitt års karantene før han kan søkje på ny.

Ytredal varslar på si side erstatningskrav mot fylket dersom vedtaket blir ståande.

Historia har ikkje betydning

Avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdsledepartementet ønskjer ikkje å kommentere den konkrete saka, men seier generelt at løyvereglane ikkje forbyr å nytte eksempelvis ein tidlegare likbil i eit selskapsvogn-løyve.

— Her er det standarden, altså kor eksklusivt kjøretøyet er, som er avgjerande, seier Øen.

— Berre bilen har naudsynt standard når den vert teken i bruk, så ser eg ikkje at bilen si historie har noko å seie.

- Dersom selskapsbilen er registrert på andre enn løyvehavaren, er det eit problem?

— Nei, ikkje så lenge løyvehavaren har råderetten over kjøretøyet, eksempelvis gjennom leasingavtale.

- Dersom bilen er ein toseters bårebil på søknadstidspunktet, er søkjaren pliktig til å opplyse om dette?

— Generelt, dersom det gjeld ein bil som må byggjast om, er det ryddig å melde frå om det. Så får ein heller dokumentere at den fyller krava før den blir tatt i bruk i løyvet, seier avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdsledepartementet.