Det går frem av Vestlandsindeksen for første kvartal 2013 (se fakta). Totalt har fremtidstroen blant alle bedriftene steget med ett indekspoeng fra forrige kvartal og to poeng siden tredje kvartal 2012.

Spesielt i tjenestesektoren er det betydelig flere optimister nå enn ved forrige måling, mens den i industrien er noe lavere.

— Det overordnede bildet er likevel at optimismen i næringslivet på Vestlandet fortsatt er høy, sier Hallgeir Isdahl, direktør i Sparebanken Vest Markets som har utarbeidet Vestlandsindeksen i samarbeid med Respons Analyse.

Godt humør på bar

— Tjenesteytende næringer er i støtet, med betydelig flere optimister enn i forrige måling og i forhold til andre sektorer.

Isdahl peker på en betydelig stigning i humøret blant dem som driver innen overnatting og servering. Det handler nok i stor grad om innenlandsk etterspørsel og petroleumssektoren. Så lenge vi har lav ledighet og høy lønnsvekst, opplever skjermede sektorer økende etterspørsel.

Isdahl sier at når velstandsnivået øker, kjøper folk også flere tjenester.

— Privatpersoner kjøper flere tjenester for å gjøre hverdagen lettere. Mange selskaper kjøper nå inn tjenester i stedet for å ha egne ansatte til å gjøre jobben, sier han.

Dempet i industrien

Dette er femte gangen Vestlandsindeksen blir presentert. I disse fem kvartalene har internasjonal uro og svak vekst preget store deler av verdensøkonomien, mens vestlendingene har vært stabilt optimistiske.

Men optimismen er denne gangen litt svekket blant lederne i industrien. Mens hele 73 prosent av industribedriftene var optimistiske i målingen for fjerde kvartal, svarer bare 59 prosent at de ser positivt på fremtiden nå.

— Det er interessant å se en viss gryende pessimisme i industrien. Det peker kanskje fremover, sier Isdahl.

Han peker på at det særlig er oljerelatert industri sammen med bygg- og anleggssektoren som bidrar til at Vestlandet preges av høy aktivitet og sterk vekst.

— I 2012 var oljeinvesteringene på et rekordhøyt nivå. Det er også høye anslag for dette året. For Vestlandet gir dette store ringvirkninger, siden mange bedrifter her hører til petroleumsnæringen eller leverer varer og tjenester til sektoren, sier Isdahl.

Økte investeringer

Andre interessante funn i undersøkelsen er:

  • 35 % sier investeringene vil øke de neste seks måneder mot 32 % i forrige måling
  • Andelen som melder om kapasitetsproblemer har gått opp fra 26 % til 30 %, hvorav 80 % nevner begrenset tilgang til arbeidskraft som et problem. Hele 93 % innen Bygg- og anleggsvirksomhet melder om dette mot 87 % i forrige måling.
  • 23 % av bedriftene har økt antall årsverk siste tre måneder, mot 28 % i forrige måling.
  • Ni prosent har redusert sin bemanning. 30 % av bedriftene venter å ansette flere medarbeidere i løpet av de neste seks måneder
  • 1/3 av bedriftene spår økte utsalgspriser i løpet av de neste seks månedene
  • Nærmere 40 % av bedriftene venter bedre lønnsomhet neste halvår mot 42 % i forrige runde
  • 67 % av bedriftene venter at utviklingen for virksomheten vil bli positiv. Rogaland topper listen med 70 % tett fulgt av Hordaland med 69 %. Deretter Sogn og Fjordane med 63 % og Møre og Romsdal med 60 %
  • Denne målingen styrker oppfatningen om t veksten på Vestlandet vil fortsette. Vår innretning mot petroleumssektoren gir regionen et meget godt økonomisk utgangspunkt. Det er lite som tilsier at den svake veksten internasjonalt skal få tyngre fotfeste i Norge, sier Isdahl.