309 kommuner valgte i 2010 å benytte eiendomsskatt som inntektskilde, mot 299 kommuner året før, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blant disse var det 180 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger.

Eiendomsskatten øker i omfang

Det blir skrevet ut eiendomsskatt for stadig større områder av Norge, og flere eiere av boliger og fritidseiendommer utenfor områder utbygd på byvis må belage seg på å betale eiendomsskatt.

Flere kommuner velger å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Av totalt 309, hadde 145 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen, mot 112 kommuner året før.

Dette er en økning på i underkant av 30 prosent fra året før, og nærmere en tredobling siden 2007.

Økte inntekter fra eiendomsskatt

Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt lå på 7,1 milliarder kroner i 2010. Dette er en økning på om lag 613 millioner kroner, eller nærmere 10 prosent, fra året før.

Inntektene fra eiendomsskatt utgjorde i underkant av 2,4 prosent av kommunenes totale brutto driftsinntekter i 2010, om lag samme andelen som i 2009.

Inntektene fra eiendomsskatt kan splittes mellom inntekter fra annen eiendom og inntekter fra boliger og fritidseiendommer. I 2010 var 57,5 prosent, eller om lag 4,1 milliarder kroner, inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom.

De resterende inntektene kom fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.

Stor variasjon mellom kommunene

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor store inntekter de får fra eiendomsskatt, og hvor stor andel den utgjør av den enkelte kommunes brutto driftsinntekter.

De 309 kommunene med eiendomsskatt fikk i 2010 i gjennomsnitt 23 millioner kroner i inntekter når vi ser vi bort fra størrelser som skattesats, kommunestørrelse og hvilke typer områder kommunene har innført eiendomsskatt for.

I gjennomsnitt betalte en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter cirka 2 600 kroner i eiendomsskatt i 2010, mot cirka 2 300 kroner i 2009.

I 2010 var den gjennomsnittlige skattesatsen 5,9 promille, tilsvarende som i 2009. Den generelle skattesatsen skal ligge mellom 2 og 7 promille av taksten på eiendommen. Innenfor denne rammen er det kommunene som bestemmer nivået på skattesatsen.

Fritak fra eiendomsskatt for nye boliger ble benyttet av 76 kommuner i 2010.

Si din mening i kommentarfeltet under!