Fordi pasienter blir skrevet raskere ut fra sykehusene og oftere er sykere når de kommer ut enn før, vil byrådet satse på flere korttidsplasser ved sykehjem i kommunen.

Høyt press på sykehjem

— Presset på de kommunale tjenestene har vært høyt i 2012. For å møte utfordringene vi ser med blant annet sykere pasienter på våre sykehjem, er vi nødt til å styrke legetjenesten ytterligere i 2013, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim, i en pressemelding.

På det nye sykehjemmet i Fyllingsdalen skal det kun være korttidsplasser. Sykehjemmet får også utvidet legebemanning.

Ny sykehjemstomt

Fra 1. januar 2012 fikk kommunene medfinansieringsansvar for pasientbehandling på sykehus. Foreløpig viser tall for 2012 at dette blir langt dyrere enn det staten har sett for seg.

— Det er viktig at Staten fullfinansierer ordningen med kommunalt medfinansieringsansvar, slik at vi unngår kutt i andre kommunale tjenester, sier Onarheim.

Én million kroner blir satt av til å øke aktivitetstilbudet på sykehjemmene.

I 2013 blir Fyllingsdalen sykehjem med nytt kompetansesenter for demensomsorg tatt i bruk for fullt. Foruten et nytt sykehjem som kommer i 2015, er det også satt av midler til nok en sykehjemstomt.

Annerledes sykehjem

I løpet av de to neste årene skal 99 nye Omsorg Pluss-boligene komme på plass. De første boligene av denne typen ble åpnet i år som et nytt trinn i kommunens omsorgstrapp. Omsorg Pluss-boligene har døgnbemanning og aktivitetstilbud for eldre som trenger tettere oppfølgning og et alternativ til sykehjem.

— I årene som kommer blir det flere eldre som har behov for kommunens tjenester. For å skape et best mulig tilbud, må vi våge å tenke nytt. I tillegg til å bygge nye sykehjemsplasser og tilbud som Omsorg Pluss, skal vi jobbe med å utvikle vår egen Bergensmodell for sykehjemmene. Her vil vi se nærmere på omsorgsteknologi, brukerrettede turnuser og tilrettelegging for frivillig arbeid, sier byråden.

15 millioner til utviklingshemmede

På grunn av stor etterspørsel etter bo- og avlastningstjenester for utviklingshemmede, vil byrådet øke budsjettet med 15 millioner kroner. Summen blir fordelt på de neste to årene.

— De siste åtte årene har vi mer enn doblet ressursene vi bruker på tjenester til utviklingshemmede, men det er fremdeles en del vi kan bli bedre på. Vi vil derfor fortsette å øke rammene til tjenester for utviklingshemmede, sier Onarheim.