— Skatten er urettferdig og rammer blindt. Vi synes ikke det er riktig at minstepensjonister skal måtte betale eiendomsskatt, sier finansbyråd Liv Røssland.

Fjerning av eienendomsskatten koster kommunen 90 millioner kroner. Inntektstapet tas inn ved å innføre de nye takstene for eiendomsskatt på næringsbygg, og la disse gjelde i hele kommunen.

— Å skattelegge boliger er å skattelegge død kapital, mens skattelegging av næringseiendommer er å skattelegge noe eierne tjener penger på, sier Røssland.

I formiddag la hun frem budsjettinnstilling 2. Da bybudsjettet ble lagt frem tidligere i høst, var ikke statsbudsjettet kjent. Det får konsekvenser både for inntekter og utgifter i kommunene.

Det er dette som justeres i den nye innstillingen.

450 barnehageplasser

Selv var Røssland opptatt av at staten ikke dekker inn de merutgiftene kommunen har. Selv trakk hun frem fjerningen av kontantstøtten for to-åringer.

— Vi regner med at dette krever 450 nye barnehageplasser. Vi får 4,6 millioner kroner mer fra staten. Når vi vet at kommunens utgifter til barnehager er 180.000 for en småbarnsplass og 90.000 for storbarnsplass, sier det seg selv at våre utgifter blir svært mye høyere.

Foreløpig har kommunen ikke lagt inn merutgifter til ekstra barnehageplasser utover de 4,6 millioner kronene som kom fra staten. Hvor mye etterspørselen etter barnehageplasser faktisk øker vet kommunen mer om etter hovedopptaket i mars neste år.

Liv Røssland trakk ellers frem følgende endringer i budsjettet.

Gullpensjonen for politikerne forsvinner. Inntil nå har heltidspolitikerne hatt 16 års opptjeningstid for å få full pensjon, mens kommunalt ansatt har hatt 30 år. Fra nyttår blir det 30 år for alle heltidspolitikere og kommunen sparer 2 millioner kroner i årlige pensjonsutgifter.

Skal bygge 115 nye barnehageplasser i tillegg til de 627 som ligger inn i barnehageplanen. Barnehagene på Kniksens plass og Montana blir permanente.

Frivillighetssentralen

Avsetter 50 millioner kroner til kjøp av barnehagetomter. Det kan bli både private og kommunale barnehager på disse tomtene. Det kan også bli aktuelt med et kommunalt kapitaltilskudd til private, når det statlige tilskuddet faller bort.

Legger til rette for konkurranse om utleie av lokaler til kulturbygg i Fyllingsdalen ved å bevilge 500.000 kroner til konkurransegrunnlaget.

Åpner frivillighetssentral i Laksevåg og setter av 170.000 kroner til drift neste år.

Dekker bortfall av momskompensasjon for Blå Kors Vest AS og Stiftelsen Christiegården dagsenter. De to institusjonene må betale tilbake til staten 2,2 millioner kroner for årene 2007-2010. Fra og med neste år dekker kommunen de årlige merutgiftene institusjonen har på grunn av bortfallet med til sammen 850.000 kroner.

Installerer LED-lys i mellom 250 og 300 lysarmatur på gatelys rundt Nygårdshøyden for å gjøre bygatene tryggere til en kostnad på 2 millioner kroner.

Bystyret vedtar budsjettet

Hva mener du om eiendomsskatten? Si din mening under!