I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen at det etableres en genbank for villaks og sjøørret i Hardangerfjorden. Målet er at dette skal sikre bestandene.

Foreløpig kommer det tre millioner kroner til prosjektet, men de samlete investeringskostnadene anslås til rundt 40 millioner kroner. Regjeringen vil gi Miljødirektoratet fullmakt på inntil 40 millioner til kontrakter om etablering av genbanken.

Det er ikke bare laks og ørret som får statlig pengedryss gjennom revidert statsbudsjett. Også makrellen får sitt. Det bevilges knapt åtte millioner makrellforskningskroner til Havforskningsinstituttet.

«Det er behov for bedre og mer pålitelig dokumentasjon og kunnskap om endringer i vandringsmønster og forekomster av makrell i norske farvann», heter det i argumentasjonen fra regjeringen.

«Økt kunnskap vil kunne være et viktig bidrag for å komme til enighet i forhandlingene om ny kvotefordeling av makrell, og sikre en bærekraftig forvaltning av makrellbestanden».