Foretakene er anmeldt for brudd på bestemmelsen om shortsalg, skriver Aftenposten.no.

— Flere av de foretak som er politianmeldt har også tidligere vært gjenstand for undersøkelser og kritikk for mangelfull kontroll av om kundene har tilgang til de finansielle instrumenter de selger, sier seksjonssjef Geir Holen ved seksjon for verdipapirtilsyn i Finanstilsynet.

Politianmeldelsene bygger på at foretakene ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet med å påse at kundene eide eller hadde tilgang til de aksjene som ble solgt gjennom foretakene. Dette medførte store og vedvarende leveringsproblemer i RXT-aksjen.

Det følger av bestemmelsen at verdipapirforetakene bare kan formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier, dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.

Kritikk ikke tilstrekkelig

Finanstilsynet har i flere sammenhenger understreket viktigheten av å ha gode rutiner på dette området.

Finanstilsynet ser alvorlig på udekket shortsalg, ettersom dette kan bidra til å svekke tilliten til verdipapirmarkedet.

— I dette tilfellet medvirket foretakenes manglende kontroll til større og vedvarende leveringsproblemer i verdipapiroppgjøret. RXT hadde selv gjennom klare generalforsamlingsprotokoller, tegningsmaterialet og børsmelding gitt alle aktører tydelige og presise opplysninger om at aksjene ikke var omsettelige før prospektet var godkjent og aksjene tilgjengelig på den enkeltes VPS-konto, sier Geir Holen.

— Hensynet til en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel tilsier at det reageres strengt mot de groveste overtrampene av regelverket, sier Holen.

Flere aktører

Politianmeldelsene må sees i sammenheng med Finanstilsynets øvrige reaksjoner mot flere aktører i verdipapirmarkedet etter restruktureringen av RXT våren 2010.

Finanstilsynet har tidligere besluttet vinningsavståelse mot syv investorer for vinning oppnådd ved salg av RXT-aksjer i strid med forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven § 3-9. To av investorene har vedtatt, mens Finanstilsynet i samarbeid med Regjeringsadvokaten vil forfølge kravet rettslig overfor de øvrige fem investorene.

— Prosessvarsel er her sendt ut, og stevning vil bli uttatt i løpet av få dager, avslutter Geir Holen.