Dermed går klagesaken tilbake til kommunestyret i Askøy, som vedtok reguleringsplanen for snart et halvt år siden.

Frank Mohn AS planlegger å flytte hovedsete for virksomheten fra Helldal til Askøy. I Florvåg skal bedriftene bygge kontorbygg, verkstedshaller og en lengre dypvannskai. Planen omfatter 30.000 kvadratmeter bygningsmasse, og har møtt sterk motstand i nabomiljøet.

Krav om landstrøm

I går behandlet utvalg for teknikk og miljø de mange klagene, og naboene fikk noe støtte. Utvalget vedtok flere endringer i planbestemmelsene. Blant annet forplikter båtene som legger til kai å benytte landstrøm i stedet for å la motorene gå og slik spare omgivelsene for støy og forurensning. Utbygger har for øvrig uttalt at det skal legges til rette for landstrøm.

Utbygger har også fått skjerpede støykrav. Men i all hovedsak er klagene fra naboene avvist. Naboene mente administrasjonen ikke hadde utredet klagene godt nok, og fikk SV og venstres støtte på å utsette saken, men flertallet i utvalget var ikke innstilt på det.

Et enstemmig utvalg ba kommunen ba politisk ledelse i Askøy kommune om å gå i «forhandlinger» med Frank Mohn AS for å prøve å få redusert størrelsen på de ansattes naust. Dette er blitt så stort at det nærmest sperre allmennhetens adgang til friområder ved sjøen.

Inhabilt museum

Utvalget vedtok å sende hele saken, med de endringsforslag som ble vedtatt, tilbake til kommunestyret for behandling. Dette innebærer at kommunestyret vil gjøre et nytt vedtak knyttet til planen, som igjen åpner for en helt ny klageprosess, som igjen kan medføre nye utsettelser for Frank Mohn AS.

Blant naboene har det vært reist kritikk mot saksbehandlingen knyttet til inhabilitet, en kritikk utvalget avviste. Til gjengjeld har Bergen Sjøfartsmuseum, som er forvaltningsmyndighet for kulturminner i sjø, erklært seg inhabil i saken. Dette fordi museet har mottatt gave fra Trond Mohn knyttet til undervisningsstøtte. Dette forvaltningsområdet må derfor overtas av et annet Sjøfartsmuseum, trolig Stavanger eller Trondheim.